För ett jämställt Uppsala

Jämställdhet kräver långsiktigt arbete, skriver jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), regionråd Malena Ranch (MP) och kommunalråd Linda Eskilsson (MP).

21 september 2019 01:00

Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest jämställda länder. Vi har haft hundra år av allmän och lika rösträtt, kvinnor har högt deltagande i arbetslivet och vi har infört en samtyckeslagstiftning. Men även om vi har kommit långt så återstår stora utmaningar.

Män får fortfarande mer pengar i lönekuvertet än kvinnor. Kvinnor arbetar i större utsträckning deltid, tar ut merparten av föräldraledigheten och tar ett större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet. Kvinnor är också mer sjukskrivna och fortfarande finns skillnader i mäns och kvinnors tillgång till vård. Sedan millennieskiftet har omkring 300 kvinnor mördats av sin man, exman eller pojkvän.

Enligt tidigare uppskattningar lever mer än 100 000 ungdomar i Sverige lever under ett hedersförtryck med alltifrån begränsningar av klädsel och yrkesval till utsatthet för könsstympning, tvångsgifte och hedersmord. TRIS (Tjejers Rätt i Samhället) rapporterar att två av tio flickor i Uppsala inte själva får välja eller att de begränsas i valet av sin framtida partner.

Här i Uppsala minskar den upplevda tryggheten bland unga tjejer. Alltför många rapporterar att de känner obehag när de vistas på stan eller går ensamma hem i mörkret. Det är en utveckling vi behöver ta på största allvar. Samtidigt kvarstår hemmet som den farligaste platsen för kvinnor gällande risken att utsättas för våld.

Vi behöver arbeta både nationellt och regionalt för att stärka kvinnors rättigheter och ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Det handlar inte bara om att lagföra enskilda förövare och stärka det akuta skyddet och stödet för utsatta, utan även om att i grunden förändra maktstrukturer i samhället. Vi behöver bekämpa hedersnormer och se till att de som utövar våld förändrar sitt beteende. Det är inte en lätt uppgift, men av historien vet vi att förändring är möjlig.

I nästa års budget som presenterats av regeringen i veckan föreslås därför ytterligare 155 miljoner kronor utöver de tidigare planerade 290 miljonerna för genomförandet av jämställdhetspolitiken. Av de tillskjutna medlen är 45 miljoner öronmärkta för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

10 miljoner ska gå till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och 100 miljoner kronor till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Satsningen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppsala kommun och Region Uppsala ska vara drivande i jämställdhetsarbetet. Kompetensen ska höjas hos de yrkesgrupper som kommer i kontakt med individer som kan vara utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamheter har särskilt viktiga roller i att upptäcka och agera på tecken på våld. Kommunen och regionen kommer fortsätta att arbeta för att alla invånare ska känna sig välkomna i våra verksamheter.

Vi kan inte acceptera att hbtq-personer, i synnerhet transpersoner, har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Genom utbildningssatsningar vill vi öka inkludering och säkerställa att alla bemöts på ett professionellt och likvärdigt sätt.

Vi ska fortsätta utmärka oss med jämställda löner, arbetsvillkor och möjligheter för alla att delta på arbetsmarknaden. Rätten till heltid är nödvändig för att främja jämställdheten i samhället, då kvinnor står för merparten av det ofrivilliga deltidsarbetet. Krafttag tas mot uppdelade arbetsdagar och vikarier ska i högre grad erbjudas validering och utbildning för att kunna få fast anställning.

Våra gemensamma resurser och makten ska fördelas jämställt. Uppsala kommun genomför nu bland annat en genomgripande kartläggning inom alla verksamheter av resursfördelningen mellan kvinnor och män. Alla Uppsalabor har samma rättigheter och ska ges samma möjligheter att ta del av vår gemensamma välfärd och kunna bidra till Uppsalas utveckling.

Det är långt kvar tills Sverige och Uppsala är jämställt och hbtq-personers rättigheter är tillgodosedda. Men genom ovanstående satsningar och ett fortsatt ihärdigt och tålmodigt arbete tar vi viktiga steg framåt i kampen för ett jämställt och öppet samhälle.

Den kampen kommer pågå tills alla människor har lika rättigheter och möjligheter, lever i trygghet och har makten att bestämma över sina egna liv.

Åsa Lindhagen (MP)

jämställdhetsminister

Malena Ranch (MP)

regionråd Uppsala län

Linda Eskilsson (MP)

kommunalråd Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!