Fler arbetsterapeuter behövs

Arbetsterapeututbildning behövs vid Uppsala universitet, skriver Ida Kåhlin, Katarina Rydberg och Betaneh Tousi.

2 juni 1916 16:18

Efterfrågan på arbetsterapeuter ökar mer än tillgången. Redan idag upplever många arbetsgivare att det är svårt att rekrytera. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser väntas efterfrågan på arbetsterapeuter öka kraftigt fram till 2035. Sveriges Arbetsterapeuter vill därför se en arbetsterapeututbildning vid Uppsala universitet.

I dag utbildas för få arbetsterapeuter. Åtta utbildningsorter examinerar strax under 400 studenter per år och av dem får i runda tal 99,5 procent genast ett jobb. Många arbetsgivare vittnar om stora problem att rekrytera arbetsterapeuter till de tjänster som utannonseras. Det gäller inte bara i glesbygdskommuner, utan i hela landet. När vi nyligen frågade två av de stora arbetsgivarna i Uppsala, Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun, fick vi tydligt svaret att det är en utmaning att rekrytera arbetsterapeuter och att utbudet på arbetsmarknaden är svagt vilket gör att efterfrågan på arbetsterapeuter är större än tillgången. Situationen är densamma i de angränsande länen Dalarna och Gävleborg.

Enligt Arbetsförmedlingen är behovet av arbetsterapeuter stort redan idag, men fram till år 2035 kommer efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter att öka med cirka 30 procent. Problemet är att tillgången inte väntas öka i samma omfattning som efterfrågan.

Orsaken är främst en åldrande befolkning som skapar ett ökat behov av både förebyggande och rehabiliterande insatser. Men också ett ökat fokus på hälsofrågor och en generell befolkningstillväxt till följd av en ökad migration. Efterfrågan på arbetsterapeuter kommer även att öka på nya arenor, såsom elevhälsan.

Den ökade efterfrågan måste också sättas i relation till de stora pensionsavgångar som vi kommer se bland arbetsterapeuter – omkring hälften av alla arbetsterapeuter är nämligen över 45 år. Om inte fler arbetsterapeuter utbildas kommer det enligt SCBs prognos från 2014 att finnas ett underskott på 1600 arbetsterapeuter redan 2035, och då har SCB inte tagit hänsyn till den ökande andelen äldre och inte heller till den ökade migrationen.

Både på kort och på lång sikt är den bristande tillgången på arbetsterapeuter ett stort hot mot att personer ska få den rehabilitering de behöver, och således ett hot mot en jämlik hälso- och sjukvård. Vi vet att bristande rehabilitering leder till stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

För att möta den accelererande efterfrågan på arbetsterapeuter anser Sveriges Arbetsterapeuter att det är angeläget att starta en arbetsterapeututbildning vid Uppsala universitet. Både Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun ställer sig också mycket positiva till en arbetsterapeututbildning vid Uppsala universitet. I regionen finns goda förutsättningar att rekrytera lärare och erbjuda verksamhetsförlagd utbildning.

Vi vill också hävda att en arbetsterapeututbildning vid Uppsala universitet skulle bidra till en högre kvalitet i lärandet för samtliga studenter vid den medicinska fakulteten. Vid Uppsala universitet utbildas idag en stor del av de professioner som ingår i ett hälso- och sjukvårdsteam: fysioterapeuter, logopeder, läkare och sjuksköterskor. Genom att komplettera med ytterligare en medlem i teamet – arbetsterapeuter – skulle de övriga studenternas kompetens höjas, vilket skapar bättre möjligheter för det teambaserade lärande som dagens hälso- och sjukvård kräver. Detta får studenter vid de medicinska fakulteterna i Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping och Umeå redan med sig under studietiden, något som borde vara eftersträvansvärt även vid Uppsala universitet.

Sverige behöver utbilda fler arbetsterapeuter och den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet borde se detta som en möjlighet för att bidra till en fortsatt tillgång på arbetsterapi och en jämlik rehabilitering av hög kvalitet samtidigt som man höjer kvalitén på studenternas teambaserade lärande.

Ida Kåhlin

förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Katarina Rydberg

kretsordförande Uppsalakretsen

Betaneh Tousi

ordförande Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!