Ett tandlöst organ

Vi vill uppmana politiker och tjänstemän att ta arbetet i det kommunala pensionärsrådet mer seriöst, skriver Jan Ask och Roland Edwardsson.

21 december 2016 10:00

Vi har nyligen sett hur ett par 70-åringar kandiderat till posten som president i världens mäktigaste stat, USA. Detta vore ett helt omöjligt scenario i Sverige, där man är passé efter 65 års ålder. Passé är ett ord använt av Marianne Rundström, som i en bok skriver hur SVT behandlar dem som närmar sig pensionsåldern.

Alla politiska partier talar sig varma om hur viktigt det är att inte åldersdiskriminera.

Ändå är det endast nio av 349 ledamöter i riksdagen som är 65 år eller äldre. Det blir intressant att se hur många det blir i valet 2018.

I Uppsala finns en samordningorganisation (UPS) för de mer än 60 pensionsföreningar som finns. Dess arbetsutskott med flera träffar regelbundet det kommunala pensionärsrådet (KPR). Ett sådant råd är inte lagstadgat och alla kommuner har ännu inte ett sådant, men med ett växande antal pensionärer blir det troligen allt nödvändigare.

KPR sorterar under kommunstyrelsen och det är inte längre meningen att endast äldrefrågor skall behandlas, utan alla kommunala frågor skall kunna behandlas av KPR.

Sålunda bestäms till exempel i föreskrifter från 2012 att pensionärerna skall kunna påverka beslutet om kommunens verksamhetsplaner och budget.

Ett mer tandlöst organ får man emellertid leta efter. Inte heller i Uppsala har de politiska partierna förstått, att de äldre är en enorm väljarpotential. Närvaron i KPR måste bli bättre, agendan sätts oftast av UPS själv (och det som UPS föreslår accepteras inte alltid av ordföranden). Det utställs löften att återkomma om det ena och det andra, löften som sällan infrias och hur ofta har en fråga som aktualiserats i KPR anmälts i kommunstyrelsen? och så vidare. Och hur ofta har UPS remissvar från sin erfarna stadsplanegrupp påverkat kommunens planer? Frågorna riktas till både majoritet och opposition.

Arbetsutskottet träffar också regelbundet presidiet i äldrenämnden, ÄLN.

Av naturliga skäl blir äldrefrågor där bättre belysta, men även äldrenämnden ställer ofta ut löften om svar på frågor, som man inte återkommer till. (Vi har nämligen tittat på protokollen från de senaste åren).

Till äldrenämndens fördel skall dock sägas, att man verkar ta seriöst på frågan om hur man skall göra Uppsala till en äldrevänlig stad under de närmaste åren. Det förpliktigar. UPS har tagit initiativet till att Uppsala blir andra stad i Sverige och äldrenämnden har av fullmäktige fått i uppdrag att förverkliga planerna.

Vi vill uppmana kommunens politiker och tjänstemän att ta arbetet i KPR mer seriöst! Låt oss mötas där och tillsammans arbeta för att göra Uppsala till en äldrevänlig stad.

Jan Ask, ordf i UPS

Roland Edwardsson, vice ordf i UPS

Pensionärer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!