En kommun för alla

Vi sätter jobben, välfärden och klimatet först, skriver Marlene Burwick, Maria Gardfjell, Ilona Szatmári Waldau, Erik Pelling, Caroline Andersson och Rickard Malmström.

1 september 2016 00:00

Uppsala kommun utvecklas. Vi får fler bostäder, nya företag, lägre utsläpp och en starkare välfärd. Förutsättningarna i kommunen är goda. Arbetslösheten är låg och framtidstron stark. Men den positiva utvecklingen är inte förutbestämd. Den är ingen slump.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tillsammans genomfört en rad förbättringar. Vi ger anställda i kommunen rätt och möjlighet att jobba heltid. Vi har spikat nya klimatmål, utvecklat jämställdhetsarbetet, stärkt brukarnas delaktighet i äldreomsorgen och minskat barngrupperna i förskolan.

Ekonomin är en utmaning. En osäker omvärld sammanfaller med stora investeringsbehov på hemmaplan. Kommunens kostnader har varit för höga under flera mandatperioder. varje utgiftspost måste granskas. Svåra prioriteringar behövs men målet är självklart: Varenda skattekrona ska investeras ansvarsfullt och gynna en långsiktigt hållbar välfärd, bostadsbyggandet, klimatomställningen och ett jämställt samhälle.

Allra viktigast är att vi fokuserar på ett effektivt förebyggande arbete. Skolan och sociala investeringar är då av högsta prioritet. Ett mottagande med bra svenskundervisning och täta kopplingar till arbetsmarknaden hjälper nyanlända att snabbt få jobb. Vi åstadkommer detta med oförändrad skattenivå.

Vi är stolta över att i dag kunna presentera en budget för 2017 som sätter jobben, välfärden och klimatet först.Vi ska skapa de bästa förutsättningarna för att Uppsala ska kunna få 70 000 nya jobb till 2050. Därför ser vi till att fler lokaler och mer mark görs tillgänglig för företagen. Vi tar inspiration från arbetet med det framgångsrika klimatprotokollet och inrättar ett nytt näringslivsprotokoll – för att kommunens näringslivsklimat också ska förbättras och de nya jobben sättas i fokus.

Den kanske viktigaste åtgärden för jobben är bostadsbyggandet. Tack vare våra insatser för att bland annat korta bygglovsköerna byggs det rekordmycket i kommunen. Vi trappar nu upp arbetet genom en mer aktiv markpolitik, påskyndad planläggningsprocess och fler bygg-aktörer i kommunen.

3 000 nya bostäder om året ska till i stadsdelar och kransorter. Men det byggs inte bara bostäder utan vi bygger ett samhälle för människor att leva, bo och utvecklas i. Hyresrätterna ska bli fler. Vi gör insatser för unga vuxna i stadsdelarna, arbetar för flerbostadshus i kransorterna samt skapar nya träffpunkter för äldre. I bottenvåningarna blir det lokaler för caféer, affärer och olika slags företag. Levande stadsdelar är nödvändiga för att skapa trivsel och social hållbarhet.

Skolans huvuduppgift är kunskap. Tack vare en rödgrön statsbudget kan vi satsa på tidiga insatser och ge lågstadiet ett tillskott på nästan 40 miljoner kronor. Lärarlönesatsningen fortsätter för att göra yrket mer attraktivt. Vi tillför ännu mer medel för mindre barngrupper i förskolan. Samtidigt blir eleverna många fler och 2016-2020 bygger ut vi grundskolan med 5 000 nya platser och förskolan med 700.

Vi stärker jämställdhetsarbetet ytterligare genom riktade uppdrag för att komma åt strukturella löneskillnader och säkerställa ett jämställt bemötande i kommunens verksamheter. En miljon kronor satsas på att motverka våld i nära relationer. I samarbete med fackförbunden stärker vi arbetsvillkoren för medarbetare. Socialsekreterarnas och lärarnas situation är särskilt aktuell.

När Uppsala växer och håller ihop är förutsättningarna som bäst att nå klimatmålen: kommunen ska vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050. I staden är gång, cykling och kollektivtrafik prioriterat. För att det ska vara lätt att vara klimat-smart även på landsbygden skapar vi bättre förutsättningar för fossilfria bilar. Ett miljömålsråd inrättas och ambitionerna för energieffektivisering höjs. Vi gör också en stor satsning på ekologisk och närodlad mat. Detta gynnar miljön och Uppsalas lantbrukare samt stärker matglädjen hos eleverna.

För att må bra behöver vi också en meningsfull fritid. Därför gör vi nu historiskt stora satsningar på utbyggnad av idrottsanläggningar och ser till att resurserna fördelas mer rättvist. Kulturen och idrotten ska bli mer jämlik, jämställd och tillgänglig.

Genom ett tryggt samarbete, gemensamma visioner och ansvar för ekonomin har vi under två år kunnat visa hur politiska förslag blir verklighet. Med öppenhet, jämlikhet och hållbarhet i fokus växlar vi upp arbetet med att göra Uppsala till en kommun för alla.

Marlene Burwick
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Maria Gardfjell
Kommunalråd och gruppledare (MP)

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalråd och gruppledare (V)

Erik Pelling
Kommunalråd (S)

Caroline Andersson
Kommunalråd (S)

Rickard Malmström
Kommunalråd (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!