Därför behövs Mustaschkampen

Cirka 10 000 män diagnosticeras varje år med prostatacancer, skriver företrädare för Prostatacancerförenigen i Uppsala län.

23 november 2017 14:00

På global nivå dör män sex år tidigare än kvinnor. I Sverige är medellivslängden tre år kortare för män än för kvinnor (81 respektive 84 år). Mental ohälsa påverkar män i större utsträckning än kvinnor. Män i Sverige begår betydligt fler självmord än kvinnor. En nedslående bild ur manligt perspektiv.

Om vi går till det område som intresserar oss mest, prostatacancer, kan vi till exempel konstatera att väntetiderna inom det området är betydligt längre än inom bröstcancerområdet och med stor marginal de längsta över huvud taget inom cancervården. Vad kommer sig detta av?

Som vanligt finns det sannolikt flera orsaker, men två dominerande faktorer som vi vill lyfta fram eftersom det normalt inte finns med i debatten är åldern och könet.

Att åldern spelar in erkänner man inte öppet, men vi vågar påstå att man många gånger inte ger en till åren kommen prostatacancerpatient en botande behandling därför att man anser att han med största sannolikhet kommer att dö av någon annan orsak innan prostatacancern hunnit utvecklas. Många gånger är det nog riktigt, men i ett antal fall fel. Och framförallt innebär det att patienten får leva vidare med kunskapen att han bär på en cancer som inte behandlas kurativt (botande).

Men könet kanske är en ännu viktigare faktor. Mäns hälsa är inget som får någon större uppmärksamhet i våra media och av beslutsfattare inom vården. Till stor del beror detta på männen själva som gärna ”går in i sin grotta” med sina problem, medan kvinnor är mer öppna och kommunicerar kring sina sjukdomar. Det är här Mustaschkampen kommer in.

Mustaschkampen är en kampanj som drivs av Prostatacancerförbundet under hösten, men med tyngdpunkt under november för att inte konkurrera med den lika viktiga Rosa bandet-kampanjen under oktober. Genom olika aktiviteter samlar Prostatacancerförbundet och dess 26 länsföreningar in pengar till verksamheten, framförallt till Fonden mot Prostatacancer. Men väl så viktigt är också att sprida information om prostatacancer och påverka politiker och professionen för att förbättra vården och minska dödligheten i den största cancersjukdomen bland män. Cirka 10 000 män diagnosticeras varje år med prostatacancer. Motsvarande siffra för kvinnor och bröstcancer är cirka 7 500.

För närvarande pågår studier och diskussioner inom två viktiga områden, screening (”pappografi”) och nivåstrukturering.

Screening innebär att män från en viss ålder (till exempel 45 år) skulle kallas till provtagning på samma sätt som vid mammografi. Ur ett enkelt blodprov analyseras i dag PSA (prostataspecifikt antigen) med vars hjälp man kan indikera en eventuell prostatacancer, men andra analysmetoder är på gång.

Nivåstrukturering innebär att man koncentrerar kurativ behandling till ett fåtal sjukhus så att man uppnår tillräckliga volymer för att upprätthålla en tillräckligt hög kompetens samt att man för att uppnå högsta möjliga kompetens samlar alla berörda funktioner (röntgen, operation, strålning, rehabilitering) i de delar som är specifika för behandling av prostatacancer i ett fåtal Protatacancercentra, där Akademiska sjukhuset skulle vara ett alternativ med tanke på de erkänt goda kliniska kunskaper som finns där.

Här vill vi också påpeka vikten av att definiera ett antal kvalitativa mål för att säkerställa att vi får en jämlik behandling med så lite biverkningar som möjligt. Det är inte nog att kontrollera hur många operationer som utförs på respektive klinik utan till vilken kvalitét. Den enhet som åstadkommer behandlingsskador måste också säkerställa att patienten får adekvat rehabilitering för att uppnå en acceptabel livskvalitet

I ett av världens mest jämställda samhällen bör även ett ojämställt förhållande där mannen hamnat i underläge tas på allvar, debatteras kring och forskas på.

Vi vill gärna lyfta frågan om mäns hälsa, inte bara problemen kring själva prostatacancern, utan även när det gäller övriga vårdaktiviteter som gäller män (läkarnas kommunikation med män, kontaktsjuksköterskor, potensläkemedel, rehabilitering för män). Och naturligtvis vill vi också ha en fortsatt diskussion om specialiserade Prostatacancercentra och screening av män vid en viss ålder för att minska antalet döda i prostatacancer från dagens cirka 2 500 per år (motsvarande för bröstcancer är 1 700).

Stig Lindahl
Ordförande Prostatacancerförenigen i Uppsala län

Bernt Åslund
Vice.ordförande Prostatacancerförenigen i Uppsala län

Björn Hammarberg
Ledamot Prostatacancerförenigen i Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!