Köerna i vården växer samtidigt som regionen har svårt att rekrytera och behålla den vårdpersonal vi behöver. I det växande gapet behoven av vård och regionens förmåga att ge den kommer patienterna i kläm.

Det är uppenbart att regionen har stora utmaningar i hur vi ska kunna ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö så att de i sin tur orkar vårda patienterna. Detta kräver båda akuta insatser men också ett långsiktigt och strategiskt arbete som är minst lika viktigt som vårt miljöarbete. Att utveckla arbetsmiljöarbetet är inte bara ett myndighetskrav, utan även en konkurrensfaktor när det gäller att locka den bästa kompetensen och skapa attraktiva arbetsplatser.

Därför har KD lagt ett förslag i regionstyrelsen att arbetsmiljöcertifiera Region Uppsala.

Region Uppsala är i dag miljöcertifierat vilket enligt samstämmiga uppgifter har varit ett lyft för vårt miljöarbete. På samma sätt anser KD att regionen ska arbetsmiljöcertifieras. Det har vi också föreslagit för regionstyrelsen. Precis som våra barn är värda en bra miljö i framtiden så är våra medarbetare värda en bra arbetsmiljö i dag.

Självklart är inte certifiering en enkel lösning på ett svårt problem och det är bara ett av många förslag för en bättre arbetsmiljö. Ett annat är att utveckla vårdnära tjänster så att vårdpersonal får ägna sig åt att just vårda.

Men precis som med miljöcertifiering tvingar den fram ett strukturerat och långsiktigt arbetsmiljöarbete. Att våga certifiera skulle också visa hur viktig regionledningen tycker att arbetsmiljön är. Vi har inte hört någon säga att miljöcertifieringen bara innebär onödig byråkrati, varför skulle då en arbetsmiljöcertifiering vara onödig? Det är ju tydligt att regionen kan bli mycket bättre på att ta hand om vår personal. Vården blir sämre av trött personal.

Arbetsmiljöcertifiering innebär att det ska finnas ett godkänt system för hur arbetsmiljöarbetet ska planeras och hur förbättringar ska genomföras och följas upp. För den som vill läsa mer finns information på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Dålig arbetsmiljö är ett av vårdens största problem. Det leder till personalbrist, ineffektiv vård och hotad patientsäkerhet. Nog är våra medarbetare och våra patienter värda mer än så?

Anna-Karin Klomp

Regionråd (KD)

Anna-Karin Vaz Contreiras

Regionstyrelsen (KD)