Bygg inte här!

Den nya detaljplanen över kv Seminariet borde inte ha sänts ut, skriver Inger Sjöberg.

22 april 2019 01:00

Den nya detaljplanen över kvarteret Seminariet med kommunens förslag till bebyggelse borde inte ha sänts ut. Det är självklart att den ska avslås. Den förra planen fick nej av Mark och miljö-domstolen, vilket kommunen överklagade till Mark och miljö-överdomstolen (MMÖD), vilken gav Mark- och miljödomstolen rätt och avslog planen.

Nu kommer kommunen med ett nytt förslag med bostäder i höga hus på idrottsplatsen. Med vilken rätt ställer sig kommunen över lagen och två domstolars beslut?

Både domstolarna och länsstyrelsen finner att kvarteret Seminariet är unikt som det enda helt bevarade folkskoleseminariet i landet med fyra hektar med ett hundraårigt seminarium, trädgård och idrottsplats, och att byggplanen skulle ge irreversibel skada på riksintresset.

Den plan som nu gäller i kvarteret Seminariet tillåter endast byggnader för allmänt ändamål, inte bostäder.

Dessutom anför MMÖD att översiktsplanen anger en stadsdelspark i seminarieområdet och att stadsdelen saknar en park av denna storlek, cirka fem hektar. Det är bara Seminarieträdgården som motsvarar det kravet och kan komma i fråga då alla övriga ytor är bebyggda.

Seminarieträdgården har även skydd av den internationella Florensdeklarationen om att historiska trädgårdar skall bevaras.

Även Boverket har regler för bebyggelsemiljöer med särskilt värdefulla byggnader. De får inte förvanskas. Seminariemiljön uppfyller dessa kriterier. Se Boverket och förvanskningsförbudet.

Detaljplanen anger att Seminariet lämpar sig för skola och där finns nu femhundra elever i musikklasserna.

Förutom en yta framför huset använder de idrottsplatsen som skolgård. Den rymmer en fotbollsplan med elvamannamått, men om den bebyggs blir det endast en liten sjumanna plan kvar, nästan en fjärdedel av den ursprungliga.

Då skulle varje elev få en yta av sju kvadratmeter på skolgården mot 30, som är regel enligt Boverket.

Den lilla fotbollsplanen ska även allmänheten få använda. De planerade husens fönster är nära fotbollsplanen. Men enligt kommunens informatör är det inget problem för planen är tänkt att endast användas av mindre barn.

Äldre barn och vuxna får alltså ingen utefotbollsplan i hela denna stadsdel. Närliggande Börjetull planeras få 1 500 bostäder med bara en liten park. Är det rättvist?

Förslaget att kommunen byter mark med Bonnova som äger marken i kvarteret Seminariet avfärdar kommunpolitikerna med att det blir för dyrt. Nya arenor för miljardbelopp kan man dock kosta på sig men inte att spara en befintlig fotbollsplan för ungdomar att gå till på fritiden.

Och – inte att förglömma – nu måste kommunen ordna en stadsdelspark någon annanstans enligt översiktsplanen. Seminarieparken blir ju bara en kvarterspark.

Byggs husen tas hela ”granhäcken” ner som egentligen är en liten skog med stora granar mot gatan och lövträd innanför, 110 stora träd. Enligt kommunens luftkvalitetsprogram ska man anlägga gatuträd för att rena luften. Och träd som fälls på kommunens mark kan man få betala 100 000 kronorr styck för. Hur rimmar det här med planen?

Tycker man att kommunens förslag inte verkar så framsynt går det att protestera på nätet på Detaljplan Seminariet – Uppsala växer, före 6 maj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Sjöberg