Bordlägg ny fördelning av resurser

Det enda rätta är att bordlägga förslaget om ny resursfördelning som så kraftigt kommer att missgynna humaniora och samhällsvetenskap, skriver Sten Widmalm med flera i en replik till Eva Åkesson och Anders Malmberg.

18 april 2012 16:58

REPLIK. I diskussionen om förslaget om omfördelning av resurser mellan ämnesområden vid Uppsala universitet replikerar rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg (UNT 17/4):

”Fem professorer inom samhällsvetenskap och humaniora hävdar på UNT Debatt (UNT 15/4) att ”Uppsala universitets rektor vill flytta 27 miljoner från bland annat humaniora och samhällsvetenskap till medicin och farmakologi”. Det stämmer inte.”

I rektors förslag ”Ny resursfördelningsmodell för utbildning på grundnivå och avancerad nivå” kan man emellertid på sidan 11, där de ekonomiska effekterna av förslaget diskuteras, läsa följande: ”Beräkningen visar att övergången till en resursfördelningsmodell enligt förslaget medför en omfördelning av resurser från humaniora och samhällsvetenskap och teknik och naturvetenskap som minskar sitt anslag med 16 respektive 12 mnkr, till medicin och farmaci som ökar med 27 mnkr.” Så vad är det som inte stämmer?

Tyvärr har all kritik mot förslaget, i den mån den ens bemötts, avfärdats med att de som ifrågasätter har missuppfattat och inte förstått. Vi som skrev debattartikeln är dock inte ensamma i vår kritik. Även studentorganisationer, remissinstanser inom universitet, och nu senast 27 prefekter vid Hum-Sam-området har rest invändningar mot förslaget av liknande slag som dem vi framfört.

Akademisk praxis föreskriver att man bemöter kritik som framförs av remissinstanser men den har inte tillämpats i den föregående behandlingsprocessen. Den enda vägen framåt är nu att bordlägga förslaget och att börja lyssna på lärare och studenter inför arbetet med ett reviderat förslag.

Sten Widmalm

professor

Christer Karlsson

docent

Jörgen Hermansson

professor

statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Sven Widmalm

professor, institutionen för Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

UNT 19/4 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!