Biogaserna är inte klimatneutrala

Vi ska inte överskatta biogasers klimatnytta, menar debattören.

10 augusti 2019 01:00

För ett tag sedan läste jag ett uttalande från en så kallad "klimaträddare". Utsagan var i princip: detta träd har vuxit och tagit upp kol, och om vi bränner trädet kommer kolet ut, alltså ar detta klimatneutralt. Våra politiker och en stor del av den svenska befolkningen resonerar uppenbarligen så. Det tål att funderas över hur detta totalt felaktiga synsätt dominerar. En delorsak är sannolikt att ordet förnybar infekterat mångas intellekt.

I tidningen Skogen, yrkesfolkets skogstidning, kunde man den 24:e mars år 2017 läsa en artikel om skogen som förnybar resurs. Så här inleds den:

"68 finska forskare, varav 22 professorer, har skrivit ett brev där de uttrycker oro över den finska regeringens bioekonomistrategi. De menar att strategin inte kommer att leda till önskade, positiva klimateffekter."

Forskarna anser att Finlands bioekonomistrategi har utgått från att avverkning av skog är koldioxidneutral, vilket inte gäller när skogen används för tillverkning av kortvariga produkter, med andra ord, om träbaserat bränsle eldas medför det ökade koldioxidutsläpp.

Finlands strategi bygger inte på vetenskapliga rön om skog och klimat menar forskarna, och vill på detta sätt påverka, inte bara Finlands regering, utan även grannländerna och EU. Och, man vill se en snabb förändring. Stående skog binder kol, och när den används, bör den användas till långlivade produkter, till exempel byggnadsmaterial, skriver forskarna.

Det är ett välkänt faktum att skogsindustriproduktionen (främst massa och papper) i Sverige under lång tid har orsakat stora nettoutsläpp av klimatgas. I och med att bränsle från skogen på senare tid i allt högre grad använts för att generera el och värme för skogsindustrins företag menar man att nettotillförseln av klimatgas har minskat. Som synes ovan är detta inte fallet, resultatet är att tillförseln av klimatgas i all huvudsak kvarstår.

Lägg därtill det självklara faktum att vi ur skogen förväntas få våra biodrivmedel, det vill säga en "kortvarig" produkt. Klimatgas skulle i så fall komma från både själva produktionen av biodrivmedlet och därefter från dess förbränning i våra fordon.

Att drivmedelsjätten Preem planerar en utbyggnad av sitt bioraffinaderi i Göteborg för 1,5 miljarder, och därmed vill öka kapaciteten för bränsleproduktion av skogsrester med 50 procent, är svårt att förstå - två år efter de finska forskarnas brev till sin regering.

Att skogsägarna och skogsindustrin har hört och läst vad forskarna visar om skogsbränslets klimatpåverkan är högst sannolikt, men reaktioner har uteblivit. Och staten spelar på samma planhalva efter att på falska grunder ha fått EU:s godkännande av hyggesrester som utsläppsfri energiråvara.

Pengar, inte forskarnas faktabaserade påståenden, spelar uppenbarligen huvudrollen i klimatpolitikens Sverige. Varför ska då den enskilde individen engagera sig för att minska utsläppen när politikerna och de stora drakarna inte tycks vilja förstå ens vad forskarna och deras forskning säger.

Summa summarum:

1. Våra hus bör värmas genom användning av klimatneutral el, exempelvis genom värmepumpning, inte genom

vedeldning.

2. Våra fordon bör huvudsakligen drivas med hållbar el, i vart fall inte med biodrivmedel ur skogsråvara.

3. Pappersanvändningen bör minimeras.

4. Hyggesrester bör få ligga kvar i skogen.

Björn Westerstrand

Filosofie doktor i fysik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!