Debatten om renovering, tillbyggnad och nybyggnad i Eriksberg har knappast undgått någon. Boende kräver svar från samtliga politiska partier före valet och vi i Liberalerna vill därför klargöra vår linje så att Eriksbergsborna och övriga Uppsalabor vet vad en röst på Liberalerna innebär.

Liberalerna vill bygga samhällen, inte bara bostäder. Därför måste utbyggnad ske med respekt för så väl boende som för områdets karaktär samtidigt som hänsyn tas till det stora behovet av fler bostäder.

Liberalerna vill att planeringen utgår från forskning om hur funktionella och trivsamma stadsdelar byggs. Vi vill också fokusera på solljuset och solstudierna så att varje bostad garanteras solinsläpp. Varje etapp bör dessutom utvärderas i samarbete med forskare från olika discipliner inför nästa etappstart.

Artikelbild

| Mohamad Hassan (L)

Att bebygga Blodstensskogen vänder vi oss emot. Här finns värdefull natur med cirka 200 år gammal barrskog och unika biotoper. Skogen fungerar också som en grön kil som länkar Hågadalen till Stadsskogen. Vi i Liberalerna anser att skogen ska bevaras och utvecklas.

Vi har fått frågan om varför Liberalerna inte stoppade planerna när allt begav sig 2010, då skog och mark anvisades till ett byggföretag.

Det enkla svaret är att 2010 fanns inga tydliga och konkreta planer på hur byggandet i Eriksberg skulle se ut.

Nu när 2 000 bostäder planeras måste vi ifrågasätta tidigare ställningstaganden innan det är för sent. Det är dock viktigt att bolaget som har fått marken anvisad erbjuds ny mark i stället för den känsliga skogen.

Vi anser att bebyggelse kan ske på flera av de nuvarande parkeringsplatserna. Dessa ersätts med så kallade mobilitetshus. Bostäder ger ett bättre intryck än parkeringsplatser, skapar trevliga stråk och ökar tryggheten.

Vi måste däremot vara försiktiga med att bygga på dagens grönytor. Gröna ytor är av stort värde för att skapa trivsamma boendemiljöer och ger möjlighet till lek och spontanidrott.

Gröna ytor behövs också ur ett hållbarhetsperspektiv och med tanke på avrinning av dagvatten etcetera. Viktigt är också att befintliga mötesplatser utvecklas och att nya planeras in.

Kollektivtrafik, cykel- och gångstråk behöver utvecklas när fler bostäder tillkommer, men bilen kommer att ha en given plats även i framtiden och får därför inte glömmas bort i planeringen. Vår förhoppning är att elbilar slår igenom stort. Tillräckligt med parkeringsplatser måste finnas liksom fungerande trafikleder och stadsgator.

För att undvika parkeringskaos under renovering och byggenskap vill Liberalerna att parkeringshus/mobilitetshus byggs redan från start. Vi måste också planera för tankning/laddning av bilar liksom ge möjlighet att tvätta dessa på närliggande och miljövänliga stationer.

Förnyelsebar energi är framtiden.

Liberalerna föreslår därför att Eriksberg blir Uppsalas första stadsdel som drivs med lokalt producerad solel, som vid behov kompletteras med andra förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och kraftvärmeel från biobränslen.

Det skapar en hållbar stadsdel som klarar våra klimatmål men ger också stadsdelen en unik miljöprägel. Eventuellt överskott från lokalt producerad solel kan användas till att ladda elbilar.

Liberalerna anser att förslaget till ny bebyggelse behöver anpassas bättre till områdets specifika förutsättningar.

För att värna känslan av rymd och grönska som finns i ­Eriksberg i dag föreslår vi att nyuppförande av bostäder sker i mindre skala än vad som presenteras i kommunens föreslag.

Vi anser att det finns plats för fler Uppsalabor i det fortsatt gröna och hållbara Eriksberg. Fler människor i området skapar trivsel och möjlighet att behålla och skapa nya arbetsplatser. Många företagare skulle lockas tillbaka till Västertorg och Eriksberg om kundunderlaget ökade, vilket skulle ge ännu bättre samhällsservice.

Men Uppsala ska också vara en stad som erbjuder frihet att välja mellan olika typer av boendemiljöer. Många har valt att bo i Eriksberg eftersom det är naturnära och upplevs som en stadsdel med rymd, medan andra föredrar innerstadsmiljö. För oss är det viktigt att respektera deras val.

En röst på Liberalerna är en röst för att rädda skogen, men också för att bygga behövda bostäder på hårda ytor som inte är gröna och värdefulla.

Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Sture Blomgren (L), Stojka Lakic (L), Susanne Eriksson (L)