Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör nu upp med högerpartierna om att sälja ut Gottsunda centrum. En privat galleriakoncern ska få köpa hela eller delar av centrumet i vad som kallas en idékoncepttävling. Men detta är inte en tävling, och de 300 lägenheter som ingår är inga pjäser i en tävling, det är 300 familjers hem. Utförsäljningarna, där även delar av vår allmännytta ingår, är dåliga för Gottsundaborna, men de är också ett ekonomiskt vansinne för hela kommunen. Vänsterpartiet är hittills det enda parti som opponerat sig mot planerna.

Vårt besked till Uppsalaborna är tydligt: vår allmännytta är inte till salu. Och Gottsunda ska utvecklas, inte säljas.

På dagens kommunfullmäktige kommer beslut att fattas om att sälja stora delar av kommunens fastighetsbestånd. I förslaget ingår bland annat ett oklart antal hyresrätter i Uppsalahem, cirka 300 hyresrätter i det kommunala bolaget UKFAB som är verksamt i Gottsunda, samt hela Gottsunda centrum med flera omkringliggande fastigheter och marker för framtida bebyggelse. Förslaget har arbetats fram av en liten grupp tjänstepersoner och politiker under skarp sekretess, och såväl de berörda kommunala bolagen som de politiska partierna och allmänhet har hållits helt eller till stor del utanför planerna.

Artikelbild

| Galleriakoncerner är sannolikt bra på att skapa lönsamhet i affärslokaler, men direkt olämpliga att ta ansvar för social sammanhållning och skapa mötesplatser, skriver Tobias Smedberg.

Motiven för försäljningarna uppges vara att intäkterna behövs för att möta kommunens utveckling med snabbt växande lån. Högerpartierna har dock långt innan låneskulden stegrade visat intresse av att sälja det som utgör våra samhällsgemensamma tillgångar. Att kommunen skuldsätter sig allt mer och att detta går ut över våra verksamheter är en realitet.

Men de lösningar som minoritetsstyret och högern nu gjort upp om är kortsiktiga och utsätter Gottsundaborna och Uppsalas ekonomi för stora risker.

Nu i april har kommunen antagit ett planprogram för ett socialt hållbart Gottsunda. Det är ett mycket gediget program som beskriver hur vi ska bygga ett Gottsunda som blir hjärtat i södra staden. Där stadsbilden skapas för att möta människors behov av bostäder, mötesplatser och trygghet. Där klimatavtrycken ska minska och hållbara transporter och spårvagnsförbindelse ska säkras. Ett nytt badhus och bibliotek ska byggas, föreningslivet ska ges bättre förutsättningar och ett levande torg som kan myllra av folkliv och aktiviteter ska skapas.

Galleriakoncerner är sannolikt bra på att skapa lönsamhet i affärslokaler. Men de är direkt olämpliga att ta ansvar för social sammanhållning, bekämpa arbetslöshet och skapa mötesplatser där köpkraft är underordnat de boendes intressen.

Artikelbild

Ska det ambitiösa planprogrammet för Gottsunda förverkligas krävs att kommunen ökar sin närvaro, inte att ansvaret läggs i händerna på ett företag som har helt andra drivkrafter än befolkningens bästa.

Uppsala kommun har investerat hundratals miljoner i Gottsundas centrumfastighet för att vi tror på Gottsundas framtid och för att vi ser ett värde i centrumet. Med de satsningar vi gjort och kommer göra på centrumområdet i Gottsunda kommer det bli mer attraktivt och en lönsam affär med ökade hyresintäkter. Att sälja nu när vi gjort dessa stora investeringar, när vi fortfarande har många outhyrda lokaler i centrumet och när marknaden dykt nedåt; det är inget annat än ren kapitalförstöring. Notan och de uteblivna framtida intäkterna står alla vi skattebetalare i Uppsala för. Hur det blir för alla de småbutiker, för kulturverksamheterna och för det rika föreningsliv som verkar i centrum är oklart.

Men det värsta i hela affären är ändå att man bestämt sig för att det inte bara är gallerian som ska säljas, utan också 300 lägenheter som ägs av samma kommunala bolag.

Det är 300 familjer som inte kan vara säkra på att deras hyresrätter kommer fortsätta vara hyresrätter i framtiden. Som riskerar samma öde som så många andra hyresgäster i kommuner där hyresrätter sålts till privata företag; hyrorna höjs snabbt, påkostade renoveringar chockhöjer hyrorna än mer och människor har inte längre råd att bo kvar i sina hem. Vi har vädjat till Socialdemokraterna att skydda hyresrätterna från försäljningen, men de har varit ointresserade av att gå oss, de boende och Hyresgästföreningen till mötes.

I valrörelsen bedyrade Socialdemokraterna i debatt efter debatt hur viktig hyresrätten är för vårt samhälle. Nu, mindre än ett år senare, har man hunnit med att bilda regering med löften om att införa marknadshyror som underlag, man har satt upp mål om att vi ska ha färre hyresrätter i framtidens Uppsala än vad vi har, och i dag ställer man sig bakom att sälja ut 300 Gottsundafamiljers hem och delar av Uppsalahems hyresrätter.

En så snabb begravning av en aktiv bostadspolitik trodde jag inte ens att högerpartierna skulle lyckas genomföra.

Det finns andra vägar framåt än den väg som nu stakats ut av Socialdemokraterna och högerpartierna. Det mest kloka för Uppsala, och stora delar av kommun-Sverige som brottas med liknande problem, är att staten tar ett större ansvar för kommunernas välfärdsinvesteringar. Sverige har den lägsta statsskulden på 42 år och större samlade rikedomar än någonsin tidigare. När Socialdemokraterna inte låter dessa rikedomar komma kommunerna till del befarar jag att vi kommer få se fler utförsäljningar och nedmonteringar av vår välfärd.

I frånvaro av ett statligt engagemang är vi från Vänsterpartiet beredda att sälja fastigheter i kommunens ägo som inte är fullt lika känsliga att sälja, främst industri- och kontorsfastigheter. Vi är beredda att göra en genomlysning av alla de investeringsplaner som ligger framför oss för att se om behoven av nya lån kan lättas.

Vi är beredda att fortsätta se över vilka av våra kommunala verksamheter som kan bedrivas mer effektivt.

Allt för att kunna fortsätta utveckla Gottsunda, Uppsala och vår välfärd. Men vi är inte beredda att göra dåliga affärer genom att sälja Gottsunda centrum, och vi är inte beredda att sälja ut människors hem.