Bättre sjukskrivning för studenter

Ge studenter möjlighet till deltidssjukskrivning, skriver Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse.

19 december 2016 10:00

Ylva Bellander skrev i UNT 27/11 att en tredjedel av studenterna vid Uppsala universitet upplever att stress och psykisk ohälsa påverkar studierna negativt, samt att det i dagsläget inte finns möjlighet till deltidssjukskrivning för studenter.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår ställer sig bakom Ylvas påståenden och anser att problemet är mycket allvarligt och högst aktuellt.

Enligt universitets- och högskolerådet ska heltidsstudier motsvara ungefär 40 timmars sysselsättning i veckan, alltså som ett vanligt heltidsjobb. Till detta skall förstås tas hänsyn till att vissa studenter har det lättare, och inte behöver lägga all den tiden, men också att många studenter har det svårare, och därför måste lägga mer tid än så.

I början av högskole- och universitetsstudier möter dessutom många unga vuxna en helt ny situation när de för första gången flyttar hemifrån, ofta till en ny stad, och då måste börja att ta ansvar som vuxen med allt vad det innebär. Till detta kommer en stress för att möta deadlines för inlämningsuppgifter och anpassa sig till de nya studierna samt en press på att leverera tillräckligt bra för att nå det önskade betyget.

Många studenter klarar denna omställning och sina studier utmärkt. Tyvärr är det inte heller ovanligt att situationen blir ohållbar, vilket leder till utmattning och sjukdom.

I vissa fall, som Ylvas, upptäcks sjukdomen innan den gått så långt att studenten missat många av sina examinerande moment.

Dock är det ett minst lika vanligt scenario att studenterna inte får hjälp innan de missat alltför många högskolepoäng.

Ju mer studenter missar innan sjukdomen upptäcks, desto svårare blir det också för studenten att få ersättning under sin sjukperiod. Detta är oacceptabelt.

Vid sjukskrivningar inom arbetslivet är en vanlig strategi att arbetsgivaren hittar alternativa uppgifter för den anställde. I många fall, precis som Ylva skriver, uppmuntras personen sedan, vid tillfrisknande, att stegvis komma tillbaka till full arbetsbelastning genom deltidssjukskrivning. Motsvarande tillvägagångssätt är svårt, om inte omöjligt, för studenter, eftersom deltidsstudier inte bara leder till utebliven eller kraftigt minskad inkomst, utan även kan leda till det blir svårt att tillgodoräkna sig de få högskolepoängen som tagits.

Genom att tillåta deltidssjukskrivning även för studenter kan man i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet motverka att studenten når en utmattningsnivå där hen inte har något annat val än att sjukskriva sig på heltid.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår anser att studenter och arbetstagare bör ha samma rättigheter till sjukskrivning.

Kåren finner det sorgligt att samhället investerar i utbildning men inte tar hand om de individer som får problem under studietiden. Utan möjlighet till ersättning under sjukperioden eller möjlighet att stegvis komma tillbaka till studierna, minskar möjligheten att de studenter som insjuknar återvänder för att slutföra sin utbildning. Då är den investeringen som samhället gjort förgäves, och i stället för att få ett bidrag till kunskapssverige har vi fått en sjuk individ utan en färdig utbildning. Detta är inte till gagn för någon part men framförallt inte för den sjuke. Detta leder till stora förluster, både ekonomiska och humanitära, för samhället och individen. Systemet är ohållbart och kräver förändring.

I kårens dagliga arbete möter vi ofta studenter som har hamnat i kläm mellan olika myndigheter såsom CSN, Försäkringskassan och högskolan/universitetet. Vi upplever att dessa parter inte för en tillräcklig dialog med varandra och måste bli bättre på att kommunicera för att enskilda individer inte skall råka illa ut.

Med bakomliggande argument anser Uppsala teknolog- och naturvetarkår att reglerna för studenters sjukförsäkring bör ändras så att deltidssjukskrivning tillåts. För att avstigmatisera psykisk ohälsa och stress anser kåren även att politiker, och samhället, bör lyfta dessa frågor till diskussion. I Sverige har vi många som är intresserade av högre utbildning. Nu krävs det också att samhället börjar ta ansvar för alla led och utvecklar ett skyddsnät för dessa personer som ännu inte har, och inte heller ska ha, en inkomst vid sidan av sin heltidssysselsättning.

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse genom

Rozbe Bozorgi, ordförandeMalin Eriksen, styrelseledamotMatilda Ninasdotter Holmström, studiebevakare med studiesocialt ansvar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!