Systemet sätter stopp för etableringen av kvinnor

Kommunens system för arbetsmarknadsetablering måste uppdateras och förenklas, skriver Sarah Havneraas.

Genom samordning melland myndigheter och regelförenklingar kan etableringen på arbetsmarknaden underlättas, menar Sarah Havneraas.

Genom samordning melland myndigheter och regelförenklingar kan etableringen på arbetsmarknaden underlättas, menar Sarah Havneraas.

Foto: Johan Nilsson, TT/ Privat

Debatt2020-07-25 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I juni 2020 var 9949 människor öppet arbetslösa och sökande i program i Uppsala, enligt Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 51,4 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. Men under längre tid har systemet krånglat för nyanlända kvinnor som vill söka sig in på arbetsmarknaden. 

KPMG fick i uppdrag år 2019 att granska kommunens processer och rutiner kring etablering och integration i Uppsala kommun. I den rapporten framkom brister i etableringen som främst drabbar kvinnor. Ett exempel är att beslut om barnomsorg på heltid kräver beslut från avdelningen som ansvarar för etablering, samtidigt som Arbetsförmedlingen inte kan skriva in arbetssökande på heltid innan de har barnomsorg. Därmed uppstår ett moment 22 som i slutändan främst drabbar kvinnor.

Tidigare OECD-studier visar att ju snabbare en nyanländ kvinna etablerar sig på arbetsmarknaden desto bättre går det också för hennes barn. Men Uppsala kommun har de facto regelverk med krav kring barnomsorg och arbetssökande som försvårar nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. För att säkerställa en jämställd etablering och integration i Uppsala behöver hinder inom etableringen tas itu med omgående. 

Regelverk och rutiner måste utredas för att säkerställa en jämställd etablering och integration i Uppsala. 

En bra samordning mellan myndigheter, kommunen och arbetsmarknaden behövs, där individanpassning är en viktig förutsättning för etableringen av nyanlända. Det ger positiva effekter med en ökad handläggartäthet, intensifierad sök- och matchningshjälp, jobbcoachning och arbetspraktik. 

Arbetsförmedlingen bör framhålla företagande som ett alternativ till försörjning. De behöver öka sin kännedom om processen att starta eget samt bli bättre på att i ett tidigare skede informera målgruppen om tillgängliga insatser för att starta företag.

Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har en lokal överenskommelse om fördjupad samverkan omfattande långtidsarbetslösa och nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Trots att Vänsterstyret i kommunen och Mohamad Hassan (L) som är ordförande i arbetsmarknadsnämnden och jämställdhetsrådet har uppmärksammats om regelverkets moment 22, ekar det tomt i åtgärder i denna jämställdhet- och integrationsfråga. Det är sorgligt. Vi befarar att ännu fler arbetslösa och nyanlända kvinnor kommer att mötas av byråkratiskt krångel. 

Utan en fungerande arbetsmarknad i Uppsala riskerar fler att hamna i utanförskap och många människors drömmar att slås i spillror. Detta är något vi inte kan tolerera.