Angripen frihet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder – men inte för alla, skriver Andreas Norlén och Marta Obminska.

21 januari 2017 00:30

I dagarna högtidlighåller vi Fadimedagen, årsdagen av mordet på Fadime Sahindal. Sverige är ett av världens friaste och mest jämställda länder. Samtidigt förekommer tvångsgifte, könsstympning och hård social kontroll.

Främst flickors, kvinnors och hbtq-personers mänskliga fri- och rättigheter begränsas fortfarande, 15 år efter Fadime Sahindals död, av hedersrelaterat förtryck och våld.

2001 höll Fadime Sahindal ett tal i riksdagen om hur det kan vara att leva som kvinna med utländsk bakgrund i Sverige. Hon berättade om den sociala kontrollen, oskuldsnormen och familjens önskemål att hon skulle giftas bort, om krocken mellan ”familjens bästa” och hennes eget välbefinnande, om det svenska levnadssättet som begränsades av hedersförtryck. För 15 år sedan, den 21 januari 2002, var hon död – mördad av sin egen pappa.

Mordet förde med sig att varken politiker eller samhället i stort längre kunde blunda för hedersförtrycket, men varken det dagliga förtrycket eller de grova våldsbrotten i hederns namn har upphört.

Tusentals unga i vårt land lever med hedersförtryck. Ett av världens mest jämställda länder är inte det för alla.

Enligt rapporten ”Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad” levde år 2009 hela 23 procent av flickorna i undersökningen med oskuldsnormer, 16 procent med sexuell kontroll, elva procent med villkorat deltagande i samhället och sju procent med begränsningar, hot och våld. Nätverket ”Varken hora eller kuvad” har gjort undersökningar i några av Stockholms och Göteborgs förorter och de visar att 28 procent respektive 46,8 procent av alla flickor i studierna kände sig mycket hårt kontrollerade av sina föräldrar.

Ungdomsstyrelsen visade 2009 att cirka 70 000 unga i Sverige är begränsade vad gäller val av partner.

Trots att det är brottsligt att pressa någon att gifta sig mot sin vilja fortsätter tvångsäktenskapen.Så många som 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan vara könsstympade, de allra flesta i sina ursprungsländer, och det är viktigt att bekämpa denna grymma tradition så att den inte fortsätter att utövas här i Sverige eller genom att barn förs till det ursprungliga hemlandet.

I den globala värderingsundersökningen World Values Survey är Sverige det land där individens frihet värderas allra högst.

Decennier av jämställdhetskamp har gjort oss till ett av världens mest jämställda länder. Nu hotas jämställdheten av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter.

Vi kan aldrig acceptera att hela släkter och hela umgänget mobiliseras för att kontrollera, förtrycka och fördöma dem som vill leva sina liv på sina egna villkor.

Moderaterna har föreslagit ett antal åtgärder för att motverka hedersförtryck, som är ett allvarligt angrepp på enskildas mänskliga rättigheter.

Ett lättillgängligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, jämställdhet, barnkonventionen, hedersförtryck samt skyldigheter och rättigheter i Sverige.

En nationell satsning på spridning av kunskap om och opinionsbildning mot könsstympning och oskuldskontroller.

Utökad information om samt opinionsbildning och annat förebyggande arbete mot att unga blir gifta mot sin vilja.

Permantenta det uppdrag som länsstyrelsen i Östergötland har om att förebygga hedersförtryck.

Främja utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte genom att identifiera kommuner som kommit långt med att förebygga och motverka hedersförtryck.

Länsstyrelsernas arbete med att förebygga och motverka hedersförtryck bör följas upp regelbundet.

Fadime uppmärksammade oss alla på att mångas levnadssätt begränsas av social kontroll, oskuldsnorm och tvångsgifte. Det kostade henne livet.

Hennes kamp måste fortsätta så att Sverige blir ett av världens mest jämställda länder inte bara för de flesta, utan för alla.

Andreas Norlén, ordförande (M) i riksdagens konstitutionsutskott

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) i konstitutionsutskottet

Hedersförtryck

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!