Elever som knarkar ska få bättre hjälp

I höst införs nya rutiner för att ge missbrukande elever i Uppsala bättre hjälp. Skolpersonal ska lära sig att upptäcka missbruk. Samtidigt ska det bristande samarbetet mellan skola och socialtjänst tätas – men samverkan med Ungdomscentrum återupptas inte.

26 maj 2019 07:00

Under 2018 såg såväl skolpersonal som polis och Uppsala ungdomsjour växande problem med narkotika bland ungdomar i Uppsalas grund- och gymnasieskolor. Skolorna påpekade att personal inom skolan behöver utbildning i hur man upptäcker elever som tar droger. Och nu ska de få det. En rad korta filmer håller på att tas fram, om allt från tecken på drogmissbruk till hur en orosanmälan går till. Filmerna ska till hösten finnas tillgängliga på webben för alla anställda inom Uppsala kommun.

– Tanken är att skolpersonal lätt ska kunna ta del av filmerna när de passar dem, att det inte ska krävas att man deltar på en temadag. Filmerna ska också kunna visas på föräldramöten för att ge föräldrar bättre kunskap, säger Helena Hedman Skoglund (L), som är ordförande i utbildningsnämnden.

Skolorna har även efterlyst återkoppling från socialtjänsten om hur det går för elever som skolan gjort orosanmälningar för – i dag har skolorna ofta ingen aning om den aktuella eleven får hjälp från socialtjänsten eller om missbruket fortsätter.

Från och med i höst blir det nya rutiner. Samarbetet mellan skola och socialtjänst ska bli betydligt bättre, lovar politikerna.

– Skolorna ska vara med kring det som händer efter att de har gjort en orosanmälan: de ska kunna delta vid första mötet mellan eleven och socialtjänsten och senare få återkoppling från socialtjänsten. Skolorna ska inte behöva fundera på om de behöver göra ytterligare en orosanmälan för eleven, säger Helena Hedman Skoglund.

Både hon och socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) konstaterar att samarbetet mellan skola och socialtjänst i dag har allt för stora luckor.

– Vi behöver täta skyddsnätet så att vi tillsammans kan jobba för elevens bästa. Livet för en ungdom pågår främst i skolan, så det är viktigt att skolan kan delta i det fortsatta arbetet för att hjälpa ungdomen att bli drogfri, säger Eva Christiernin.

Socialtjänstens insatser omgärdas dock av sekretess, vilket innebär att föräldrar behöver ge sitt samtycke till att skolan involveras. Därför ska skola och socialtjänst införa rutiner för att alltid fråga om samtycke.

För några år sedan hade skolorna ett samarbete med Ungdomscentrum, som innebar att skolorna själva kunde skicka en elev till Ungdomscentrum för drogtestning och samtal. 2017 upphörde det samarbetet sedan politikerna dragit in finansieringen på 2 miljoner kronor om året – något som kritiserats hårt från såväl skolorna som Ungdomscentrum. Kritiken till trots kommer det samarbetet inte att återupptas.

– Vi tror att de nya åtgärder som vi nu inför är de bästa utifrån dagens läge, säger Eva Christiernin.

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans tagit fram åtgärderna, och nämnderna har nyligen klubbat igenom dem. Kostnaderna för insatserna ligger på omkring tre miljoner för utbildningsnämnden och 600 000 för socialnämnden. Pengarna går främst åt till att ta fram filmerna och till tid för personal att utbilda sig. Pengar som enligt politikerna ligger inom ramen för budgeten.

Från och med i höst ska varje skola notera i sitt interna system när en orosanmälan handlar om droger. Det görs inte i dag.

– På så sätt får skolorna bättre koll på hur stort problemet med droger är och om det ökar eller minskar, säger Helena Hedman Skoglund.

Åtgärder som klubbats

* Utbildningspaket i form av webbaserade filmer för att ge skolpersonal kunskap bland annat om hur de kan förebygga, upptäcka och bemöta misstanke om drogmissbruk. Filmerna ska även kunna visas på föräldramöten.

* Ökat samarbete mellan skola och socialtjänst kring missbrukande elever. Skolorna ska få återkoppling efter orosanmälningar. Kräver nya rutiner så att skola och socialtjänst alltid efterfrågar föräldrarnas samtycke till att skolan involveras.

* Från och med årsskiftet 2019/2020 ska alla Uppsalas högstadieskolor involveras i SSPF-samarbetet (skola, socialtjänst, polis och fritid).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow