Dämmet i ån måste åtgärdas

Dämmet i Enköpingsån, vid Drömparken, är olagligt och måste åtgärdas så fiskar kan passera.

4 maj 2019 13:00

Enligt lag får det inte finnas vandringshinder i strömmande vatten som hindrar fiskar och andra vattenlevande organismer att vandra uppströms.

Något tillstånd för det dämme som finns i Enköpingsån finns dock inte och länsstyrelsen har därför tydliggjort för kommunen att vattenhindret måste åtgärdas, så fisk och annan vattenlevande fauna kan passera.

– Kommunen har inte fått något föreläggande ännu men det kan leda till vite om inget görs, säger Johan Axnér, vattenstrateg vid Enköpings kommun.

Dämmet anlades under 1990-talet och ersatte ett tidigare dämme som låg nedströms, närmare hamnen. Skälet till att man anlade dämmet var rent estetiskt, för att kunna hålla en högre vattennivå i Enköpingsån längs det parkstråk som omger ån - Åpromenaden.

En förstudie för åtgärdande av dämmet görs nu av ett konsultföretag som ser över olika alternativ som kommunen föreslagit och även ska beräkna kostnaderna för åtgärderna.

Att fortsätta reglera dämmet som idag kräver en tillståndsansökan vid miljödomstolen och den lösningen kan både ta lång tid och bli dyr, det är därför inget som kommunen förordar.

Ett alternativ kan vara att bygga någon form av trösklar, exempelvis med hjälp av stenblock, som höjer vattennivån uppströms och samtidigt låter fiskar och vattendjur att passera.

– Med den lösningen behöver bara en anmälan till länsstyrelsen göras och jag bedömer att en sådan miljö kan byggas utan större problem, säger Johan Axnér.

Ett alternativ är också att helt ta bort dämmet vilket tidvis skulle sänka vattennivån i ån längs Åpromenaden och ge ökat vegetation i åkanten.

Konsultföretaget WSP har redan påbörjat uppdraget och en avstämning med kommunen kommer snart att göras.

– Förstudien görs för att vi ska kunna göra ett klokt val. Vilket alternativ vi väljer handlar även om hur mycket pengar som kan avsättas och om hur högt man värderar upplevelsen av vattennivån i ån och hur man ska gynna djurlivet, säger Johan Axnér.

I Uppsala har fiskpassager byggts i Fyrisån och där finns kameror under vattnet som registrerar de fiskar och djur som passerar.

– Det är mycket fisk och ål som vandrat upp i Fyrisån i vår så passagerna har stor betydelse, det är en åtgärd som ger direkt naturnytta, säger Johan Axnér.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund

Ämnen du kan följa