Hård kritik mot akuten på Akademiska

Akademiska sjukhusets akutmottagning får svidande kritik av IVO, inspektionen för vård av omsorg efter en oanmäld inspektion. Nu måste sjukhuset förbättra patientsäkerheten och vården.

27 november 2017 06:30

IVO konstaterar att hög arbetsbelastning och brist på vårdplatser innebär att patienter inte får en säker vård. De kan få vänta länge och på ett sätt som inte alltid uppfyller de lagstadgade kraven på god vård.

I punkt efter punkt tecknas en bild av akutmottagningen som en osäker plats. Här är ett axplock:

* Patienter tvingas vara kvar på akutmottagningen i väntan på vårdplats under så lång tid att det innebär en patientsäkerhetsrisk, särskilt för multisjuka, äldre och patienter med demenssjukdom. Dessa personer löper ökad risk för trycksår, fallskador, undernäring, svårigheter att sköta toalettbesök samt oro och förvirring.

* Smittpatienter blandas med andra patienter i korridoren och det finns inga toaletter som är till för enbart smittbärande patienter.

* Alla ges inte samma möjlighet att tillkalla hjälp vid behov och det brister i övervakningen av patienternas tillstånd.

* Högst risk att drabbas löper patienter som söker vård på seneftermiddag och kväll, eftersom akutens vårdplatser då hunnit bli upptagna.

* Patienter med inläggningsbeslut tvingas ligga på en brits i en korridor och lämnas åt sitt öde. Personalen hinner inte ha uppsikt över patienterna, som dessutom saknar larmklocka att ringa på.

Vid den oanmälda inspektionen upptäcktes också bristande rutiner kring utdelning av medicin och att all personal på akuten inte rapporterar in alla patientsäkerhetsrisker.

Till sist konstateras att akutmottagningen har som ett mål att ingen patient ska försämras under tiden man är där. Men så är det inte riktigt i dag.

IVO har begärt en redovisning av sjukhusets plan för att komma till rätta med problemen. Den ska vara inlämnad senast 16 februari nästa år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg