Rening av Karlitområdet avbryts

Länsstyrelsen förbjuder fortsatt efterbehandling av deponi och markområdet inom före detta Karlitområdet i Karlholm.

3 juni 1916 11:18

Anledningen varför länsstyrelsen beslutat om ett förbud är att bolaget som äger, samt exploaterar området, har inte skött sin verksamhet. Vid upprepade gånger ska bolaget ha överträtt beslut om försiktighetsåtgärder, kontroll av markföroreningar och förbud om att påbörja arbeten. Brister som har påtalats av Länsstyrelsen ska heller inte åtgärdats.

Därför beslutas om ett förbud med ett vite om 500 000 kronor, vilket innebär att bolaget inte kan gå vidare med exploateringen av förorenad mark.

Tomas Waara är chef för miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län och kommenterar beslutet i ett pressmeddelande om att det är viktigt att saneringen sker kontrollerat, så att inte föroreningar riskerar att spridas och kan skada miljön.

– Länsstyrelsen ser mycket positivt på projektet Karlholm Strand, som rätt genomfört kommer gynna miljön och Karlholms utveckling. Men för att det ska bli bra behöver bolaget ha en organisation som har kompetens och förmåga till styrning och kontroll av projektet. Det är i längden billigare att göra rätt från början och viktigt att kommande köpare kan känna sig trygga med sitt köp av fastighet, säger Tomas Waara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!