En kalldusch för byggbolaget

Domen som stoppar de omstridda byggplanerna i kvarteret Seminariet kommer att överklagas till högsta instans.

10 september 2013 22:01

Uppsala kommun kommer att överklaga domen till högsta instans.
–  Motiven för domstolens beslut är mycket märkliga. Man efterlyser åtgärder som kommunen redan har gjort. Domen kommer att bli överklagad, säger plan- och byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M).

Mark- och miljödomstolen anser att byggplanerna strider mot kommunens översiktsplan från 2010 och slog i sin dom i måndags fast att avvikelsen skulle ha redovisats i detaljplanen. Eftersom det inte skett upphävs planen. Men domstolen anser också att utbyggnaden skulle innebära en så allvarlig skada på hela den unika miljön att den inte kan godkännas. Enligt Liv Hahne har kommunen redan tagit hänsyn till båda dessa omständigheter:
–  I översiktsplanen ingår Seminariet i ett område som kan bli aktuellt för bebyggelse. Dessutom konstaterade vi tidigt att det omfattas av riksintresset och därför genomfördes en särskild konsekvensbeskrivning ur kulturhistoriskt perspektiv. I planen är hela parken skyddad, säger Liv Hahne.

Det är bara kommunen som kan överklaga domen. Liv Hahne tror det finns goda chanser att få prövningstillstånd i högsta instans, mark- och miljööverdomstolen. Jurister inom fastighetsrätt som UNT talat med gör liknande bedömningar. En av landets främsta experter på planfrågor, professor Thomas Kalbro vid KTH, är inne på samma linje:
–  Generellt är det nog fler mål än man trott som gått upp till högsta instans. Den här typen av fall, där en detaljplan avviker från översiktsplanen, kan vara särskilt intressant att pröva, säger han.

För bostadsbolaget NCC, som äger marken i Seminariet och står bakom byggplanerna, kom domen som en kalldusch. Avdelningschef Jens Almcrantz säger att bolaget redan omarbetat planerna flera gånger för att ta hänsyn till befintliga byggnader och göra parken tillgänglig.

Kan ni banta planen för att få bygga bostäder i kvarteret?
–  Antingen tar kommunen detaljplanen till nästa instans för att få en prövning, alternativt får vi bearbeta förslaget ytterligare.

Om domstolens beslut står sig, kan ni behålla marken och rusta upp den som allmän park?
–  Vi arbetar med utveckling av bostäder men viktigast nu är att granska domen ordentligt och sedan ta en diskussion med kommunen, säger Jens Almcrantz. 
Hos föreningen Vårda Uppsala, som överklagat byggplanen, var stämningen muntrare efter måndagens dom:
–  Vi har hela tiden ansett att våra sakskäl är väldigt starka, säger föreningens ordförande Kristina Berglund. Det är förstås tillfredsställande att domstolen beaktat dem på alla punkter och slagit fast att den här miljön är unik för hela landet.

Vad ska ske med kvarteret om det inte blir några bostäder?
– Här har man en i stora delar helt bevarad seminariepark som kan bli en attraktion för hela landet. Vi hoppas man återställer parken till den fantastiska miljö som den varit.

Vem ska rusta upp och driva parken?
–  Ytterst skulle vi förstås önska att kommunen köper marken och tar ansvar för området.

Detta har hänt

* Våren 2006 rapporterade UNT om planerna på nya bostadshus runt det gamla lärarseminariet. I kommunens programförslag fanns även en ny gata genom trädgården.

* Sommaren 2009 presenterades ett förslag med 250 nya lägenheter i sex- och sjuvåningshus samt upprustning av grönytan. Förslaget startade en het diskussion om byggplanerna.

* Hösten 2009 drogs byggplanerna tillbaka sedan det stod klart att den borgerliga majoriteten var splittrad.

* April 2011 lade markägaren NCC fram ett nytt förslag där husen flyttades närmare gatorna och parkytan blev större.

* November 2011 förklarade länsstyrelsen i ett yttrande att byggplanerna kunde innebära påtaglig skada på riksintresset Seminariet.

* April 2012 godkändes detaljplanen i kommunfullmäktige av en majoritet bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Beslutet överklagades till länsstyrelsen.

* December 2012 beslutade länsstyrelsen, genom landshövding Peter Egardt, att byggnaderna skulle skada kulturmiljön, men inte i så hög grad att de ska stoppas. Länsantikvarien och länsarkitekten ansåg att planen måste bearbetas ytterligare. Senare avslog länsstyrelsen flera överklaganden mot fullmäktiges beslut.

* Februari 2013 överklagades länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

* I går, måndag, fick de klagande rätt av mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanen. Uppsala kommun kan överklaga beslutet till mark- och miljööverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd innan domstolen tar upp fallet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist