"Kaos råder på skolan"

Lärarfacken larmar om stora problem på kommunala Västra Stenhagenskolan. Nu kräver huvudskyddsombuden att Uppsala kommun vidtar kraftfulla åtgärder.

7 november 2016 11:34

I en skrivelse till Arbetsmiljöverket begär Ingela Grehn, huvudskyddsombud för Lärarförbundet, och Katarina Reineck, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund, en så kallad arbetsmiljööverläggning senare i november.

Bakgrunden är den kaosartade situation som, enligt facken, råder på Västra Stenhagenskolan. Många lärare har blivit sjukskrivna under höstterminen och fler riskerar att sjukskrivas om inget görs. Personalen upplever att det råder oreda och otydlighet framför allt i relationen mellan skolledning, lärare och elevhälsan.

– Flera elever är i behov av särskilt stöd och personalen räcker inte till, och eleverna får inte det stöd som de enligt skollagen är berättigade till, skriver huvudskyddsombuden.

Enligt dem präglas grundskolan just nu av konflikter, kränkningar och våld och hot. Dels mellan elever, dels mellan elever och lärare.

Huvudskyddsombuden hävdar också att hierarkier i personalgruppen har utvecklats under nuvarande rektors ledning. Den handlingsplan som byggde på en tidigare arbetsmiljöenkät och som skulle ha varit upprättad 1 oktober har man inte sett röken av.

Sammantaget anser huvudskyddsombuden att "en ohållbar situationen har utvecklats på skolan". Därför vill de att skolans rektor Alper Yilmaz, utbildningsdirektör Birgitta Pettersson och områdeschef Lotta Åkerman från Uppsala kommun kallar facken till ett möte 17 november. Då ska problemen ventileras och man ska gemensamt försöka arbeta fram en handlingsplan för att komma fram till vilka åtgärder som krävs. Kravet är att en handlingsplan ska vara upprättad senast 8 december. Huvudskyddsombuden tillägger att de överväger att begära att Arbetsmiljöverket ingriper om gensvaret från arbetsgivaren inte är tillfredsställande.

– Vi tar skrivelsen på stort allvar. Det gör vi alltid när vi får information om det är problem på en skola, säger Lotta Åkerman.

Under måndagseftermiddagen åker hon till skolan för att träffa rektor och personalgruppen. Lotta Åkerman anser att den typen av problem som facken satt fingret på inte kan lösas av en person. Det krävs att alla berörda får säga sitt och att man diskuterar sig fram till en handlingsplan.

– Det händer ungefär en gång per läsår att vi får ta itu med sådana här problem på kommunala skolor, säger hon.

Här är några av bristerna på skolan

1. Rutiner och hantering av kränkande situationer och våld och hot mellan elever och mellan elever och lärare. Anmälningar och uppföljningar görs inte alltid. Stöd och kunskaper om hur situationerna ska hanteras saknas.

2. Bristande stöd och återkoppling om åtgärder till lärare när ovanstående situationer uppstår.

3. Bristande stöd till lärare i undervisningssituationer där fler elever i samma gruppkonstellation är i behov av särskilt stöd.

4. Bristande stöd till elever och lärare då mobbade elever identifieras.

5. Åtgärder för att hantera elever som är i behov av särskilt stöd sätts in för sent eller inte alls trots tidig rapportering av behovet. Flera elever får inte det stöd de har rätt till enligt skollagen.

6. Speciallärare saknas på skolan. 125 % specialpedagog är för lite på 350 elever där cirka 50 elever är i behov av särskilt stöd.

7. Elevhälsoteamet är underbemannat och de hinner inte med sitt arbete och det finns oklarheter kring hur uppföljningen och åtgärder ska prioriteras mellan rektor och elevhälsoteamet.

8. Vilrum för personalen har omvandlats till bönrum för eleverna utan att det har samverkats och något vilrum finns inte längre för personalen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!