Efter upproret på universitetet: nu föreslås ny rekryteringsprocess

Efter upproret inom Uppsala universitet föreslås nu en process i stort sett identisk med den när Eva Åkesson valdes till rektor. Det framgår av dokument UNT har tagit del av.

26 oktober 2016 07:01

Något formellt beslut fattas förmodligen inte av konsistoriet, universitetets styrelse, vid dagens möte. I förslaget till rekryteringsprocess står det att det ska skickas ut på remiss inom universitetet.

– Det är konsistoriet som beslutar men rent personligen tycker jag det är en bra idé med en remissbehandling, säger Carola Lemne, konsistoriets ordförande.

Inför mötet har konsistorieledamöterna fått en sammanställning av vad som skrivits om saken i olika medier. Carola Lemne såg då till att två inlägg från Svenskt Näringsliv kom med i utskicket.

Detta väcker återigen frågor hos kritiker inom universitetet om Carola Lemnes dubbla roller som konsistorieordförande och vd för Svenskt Näringsliv.

– Kritiken har varit massiv och jag förstår att man vill väga upp det med att ge en röst för den andra sidan. Men hon lyfter inte fram någon annan som varit närvarande i debatten och inte kommit med i sammanställningen. Hon borde vara så klok att hon inser att det inte är lämpligt av henne givet det hon misstänks för att kuppa igenom. Det är lite för nära och lite för samordnat, säger Shirin Ahlbäck Öberg, prodekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Carola Lemne själv ser inget konstigt i detta.

– Det gjordes en mediesammanställning och där kommer allt som är publicerat på webben inte med. Jag uppmärksammade Pernilla Björk på universitetets kommunikationsavdelning om de här två färska publiceringarna, säger hon.

Är det inte kontroversiellt att du bara lyfter fram det som Svenskt Näringsliv skriver?

– Jag har inget emot att man tar med fler. De här publiceringarna var lätta för mig att uppmärksamma eftersom det fanns på vår egen webb på Svenskt Näringsliv.

Efter kritiken mot Carola Lemnes förslag till förra mötet, som innebar att konsistoriet fick ett mycket större inflytande över rekryteringen, föreslås nu en återgång till formerna vid det förra rektorsvalet. Carola Lemne tycker dock att den diskussion som uppstått varit överdriven.

– Det jag tycker är viktigt är att båda perspektiven tillgodoses. En tillträdande rektor måste ha ett stort förtroende från kollegiet för att lyckas. Lika självklart måste rektor ha ett förtroende från konsistoriet.

Att Eva Åkesson inte får förlängt förordnande har tolkats som att ni inte har förtroende för henne. Hur ser du på det?

– Så ska man inte tolka det. Konsistoriet står bakom henne som rektor. Det vi har sagt är att vi ska ha en öppen process i konkurrens. Och där är rektor varmt välkommen att vara med, säger Carola Lemne.

Eva Åkesson själv gör nu för första gången ett uttalande i den pågående diskussionen. I ett brev till konsistoriet vill hon ha ett klargörande att formerna för rekrytering av rektor även gäller möjligheten till en förlängning av förordnandet, eftersom det är stora skillnader i villkoren när en ny rektor väljs och när mandatet för en sittande rektor förlängs. "Undertecknad rektor är beredd och villig att kvarstå i uppdraget i ytterligare tre år, 2018–2020 om universitetet så önskar", skriver hon.

En rad inlägg har också skickats in till konsistoriet inför mötet. Ett förslag är att reglera rekryteringsprocessen i universitetets arbetsordning, vilket förmodligen skulle underlätta framtida diskussioner när det är dags att välja ny rektor.

<p>Nygammalt förslag till process</p>

Enligt det nya förslaget ska en rekryteringsgrupp utses som består av konsistoriets ordförande och vice ordförande samt sex ledamöter som utses av den hörandeförsamling som ska utses.

Rekryteringsgruppen ska i januari 2017 ta fram ett förslag på kravprofil för en ny rektor som lämnas till konsistoriet för beslut efter remiss till hörandeförsamlingen.

I augusti tar hörandeförsamlingen ställning till rektorskandidaterna från rekryteringsgruppen.

Konsistoriet lämnar förslag om ny rektor i oktober. Regeringen utser formellt rektor i november/december 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer