Nej till torvbrytning

Länsstyrelsen säger nej till ansökan från Neova AB om torvbrytning på Odenslättmossen i Tierps kommun.

25 februari 2014 16:07

Företaget har ansökt om tillstånd för att under en 25-årsperiod ta upp och torka totalt cirka 750 000 kubikmeter leveransfärdig torv till omkring två meters djup på ett ungefär 93 hektar stort markområde nordväst om Tierp. Torvproduktionen syftar till att tillgodose regionens efterfrågan på torv och att ersätta importerad med inhemsk torvråvara.

Det aktuella våtmarksområdet är till stor del ett så kallat rikkärr som bedöms ha stora eller mycket stora naturvärden. Inom området har elva rödlistade arter och 26 signalarter påträffats. En särskild fågelinventering har bland annat visat på häckande tretåig hackspett.

Länsstyrelsen gör bedömningen att företaget bakom ansökan inte kunnat visa i vilken omfattning torvbrytningens sänkning av grundvattnet även kommer att påverka mycket skyddsvärda naturmiljöer utanför men i direkt anslutning till produktionsområdet.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut därför att tillstånd till torvbrytning inte kan ges, utan att det anses kunna medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet i miljöbalken. Den föreslagna brytningen anses även stå i strid mot den så kallade stoppregeln i 9 kapitlet i samma lag. Förändringar av grundvattnet och vattenströmmar tros också kunna medföra ett sämre vattenflöde till Tierps kommuns vattentäkt i Arvidsbo, som ligger cirka 4 kilometer söder om Odenslättmossen.

Länsstyrelsen beslut om avslag kan överklagas till regeringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner