Lissmossen föreslås bli reservat

Länsstyrelsen har på förslag att Lissmossen i Tierps kommun ska bli naturrerservat.

18 april 2011 10:57

Det som gör området särskilt intressant är bland annat gamla barr- och lövsumpskogar samt områden med död ved och senvuxna träd av har stor betydelse för artrikedomen.

Hela det föreslagna naturreservatet Lissmossen omfattar drygt 34 hektar, i huvudsak myrmark och sumpskog, cirka 7,5 kilometer väster om Tierps kyrka och kyrkby. Sumpskogen domineras av gran, björk och klibbal, längst västerut även tall och de äldsta träden är omkring 100 år, enstakka granar till och med äldre än 200 år.

Den gamla skogen är gynnsam för flora som beskrivs som skyddsvärd. Länsstyrelsens förslag till beslut om reservat nämner bland annat stor förekomst av bollvitmossa, en så kallad signalart som visar på höga naturvärden. På träden finns ringlav och hållav. Det är två hotade arter som är känsliga för förändringar i luftfuktighet och som därför enligt reservatsförslaget motiverar en stor skyddszon. I områdets aspskog finns andra hotade arter som stor aspticka, aspgelélav, skinnlav, dvärgtufs och lunglav. Bland granarna finns arter som skogsnycklar, tibast och ögonpyrola. Av det skyddsvärda fågellivet nämns bland annat tretåig hackspett, i dag främst förekommande i fjällnära skogar längre norrut och som minskat kraftigt på senare tid samt spillkråka, stjärtmes, järpe, skogsduva och tjäder.

Hela området Lissmossen beskrivs som ett viktigt natursteg med bra geografiskt läge mellan naturskogarna i nedre Dalälven och Tämnaren. Det föreslagna reservatsområdet har inga kända kulturhistoriska värden och uppges ha måttliga värden för friluftsliv, förutom för botaniskt intresserade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner