Miljögifter ger bukfetma

Det finns ett samband mellan flera långlivade organiska miljögifter och fetma. Hos äldre kvinnor och män med höga halter i blodet av det mycket svårnedbrytbara miljögiftet PCB189 sker inlagringen av fett företrädesvis inuti buken i stället för precis under huden.

24 maj 2012 07:02

Det framgår av en i flera avseenden unik studie bland äldre kvinnor och män i Uppsala, som publiceras på nätet i facktidskriften Obesity.
– Sambandet mellan PCB189 och fett i levern och kring organen inne i buken är särskilt intressant eftersom det framför allt är den sortens bukfetma som stör ämnesomsättningen och ökar risken för diabetes, säger docent Monica Lind vid Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

I studien har forskarna mätt halterna i blodet av 23 olika långlivade organiska miljögifter hos drygt 1100 70-åriga kvinnor och män i Uppsala. Hos närmare 300 av dem undersöktes med hjälp av magnetkamera också mängden fett i olika delar av buken.
– Vi och flera andra forskargrupper har redan tidigare påvisat samband mellan vissa PCB:er och andra organiska miljögifter och fetma, men det här är första gången som magnetkameran används i sådana studier för att visa hur fettet fördelas i buken, säger Monica Lind.

Som väntat fann forskarna samband mellan halterna i blodet av flera av miljögifterna och mängden fett i buken. Men det var bara halterna av PCB189 som var kopplade till en ökad mängd fett inuti buken i förhållande till ytligt fett precis under huden.
– Vi har tidigare funnit en nära koppling mellan höga halter av BCB189 i blodet hos äldre och förhöjd risk att utveckla diabetes. Att PCB189 verkar kunna påverka inlagringen av fett inuti buken skulle kunna vara en förklaring till detta. Det behövs dock fler studier för att närmare klargöra detta samband, säger Monica Lind.

Polyklorerade bifenyler, PCB:er, användes under många decennier i bland annat elektriska apparatersom tvättmaskiner och radioapparater, fogmassor, isolerrutor och som flamskyddsmedel i plaster, men sedan 1995 har det varit helt förbjudet i Sverige att använda produkter som innehåller PCB.
– Eftersom många PCB:er är extremt svårnedbrytbara finns de fortfarande kvar i miljön och kommer att fortsätta att påverka oss under lång tid. Vill man undvika att få i sig PCB:er bör man inte konsumera stora mängder mejeriprodukter och vara återhållsam med att äta fet Östersjöfisk. Men det går inte att helt undvika att utsättas för PCB:er, säger Monica Lind.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!