Vill att ny kraftledning grävs ner

Svenska Kraftnät planerar att dra en ny kraftledning mellan Odensala och Överby i Sollentuna kommun. Både Sigtuna kommun och Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vill att den nya ledningen ska grävas ner.

31 mars 2017 09:00

Stockholm växer och behöver mer elektricitet. Mot bakgrund av det planerar nu Svenska Kraftnät att dra en nya ledning som har dubbel så stor kapacitet som dagens ledning som sträcker sig mellan Odensala och Överby i Sollentuna kommun. Dagens ledning ligger på 220 kV.

I det förslag som varit ute på remiss finns fem alternativ för hur ledningen ska dras. Sigtuna kommun dömer ut fyra av de fem förslagen. De skulle innebära allt för stora intrång i skog och mark och kollidera med kommunens bostadsbyggande, anser man.

Det förslag man ställer sig bakom, och det gör man med viss reservation, är det där ledningen får samma sträckning som dagens ledning har. Dessutom bör den nya grävas ner eftersom det finns risk för att bostäder kommer att ligga nära den. Människor kan komma att utsättas för elektromagnetisk strålning.

LRF i Mälardalen anser också att ledningen bör grävas ner. En luftledning försvårar lantbruk och sänker marknadsvärdet på fastigheter. Skog måste fällas och det är skog som tar upp koldioxid om den får stå kvar, anser man.

– En luftledning tar produktiv mark i anspråk. Sedan måste man också kunna se till att personal som jobbar med ledningen kan ta sig dit. Det finns dessutom farhågor kring magnetfält. Medlemmar har märkt att megnetfält påverkar fertiliteten hos boskap, säger Jon Wessling vid LRF i Mälardalen.

Sigtuna kommun vill även ha svar på om dagens ledning ska ersättas av den nya eller om en ny ska byggas parallellt med den befintliga. Utöver det vill man veta om den gamla ledningen kommer att rivas eller stå kvar om den tas ur bruk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa