Oväntad frizon för hotad natur

Mängden rödlistade växter inne på Arlanda överraskade: "De trodde inte sina ögon".

22 september 2015 23:42

Det var i samband med ansökan om Arlandas nya miljötillstånd 2010 som Magnus Persson vid Swedavias miljöavdelning fick för sig att titta närmare på de 300 hektar stora gräsmarker som finns längs start- och landningsbanorna. Ingen förväntade sig något häpnadsväckande och därför kom resultatet som en fullständig överraskning.

– Det var helt otroligt. Artdatabanken har varit här och tittat. De trodde inte sina ögon. Dessa slåttermarker har utvecklats till vårt lands största alvarsmarker, förutom de som finns på Gotland och Öland, säger Magnus Persson.

Det är först nu som upptäcktens omfattning börjar träda fram. I dagsläget har 569 arter, varav 18 rödlistade, påträffats och antalet ökar hela tiden. Det är främst växter och insekter som hitintills har inventerats. Vilka svampar, lavar och mossor som kan finnas i området vet man ännu inte så mycket om.

Det är en märklig natur som breder ut sig bland banorna där planen startar med öronbedövande dån. Hektar efter hektar med kortklippt och ljungblommande slåttermark så långt ögat kan nå.

Direkt utanför flygplatsstaketet är situationen en helt annan med igenväxning och biologisk enfald som följd. Kontrasten är total.

Man tror att det är kombinationen av den magra och ogödslade jorden och den kontinuerliga klippningen som är hemligheten bakom mångfalden.

Markerna har av flygsäkerhetsskäl slagits med maskiner sedan slutet av 1950–talet, kanske ännu tidigare när Arlanda bara bestod av Halmsjöbanan.

Under de senaste två åren har inventeringsarbetet fokuserats på fältgentianan, en växt som i dag är sällsynt och starkt hotad på grund av att ängs- och hagmarker växer igen när hävden upphör. Fältgentianan är starkt förknippad med det gamla och småskaliga jordbrukslandskapet och kan i dag inte sprida sig från de få platser den ännu växer på.

Resultatet från den senaste inventeringen är inte klar men uppskattningsvis växer närmare 10 000 exemplar vid Arlanda. Fältgentianan pollineras av humlor, som det finns gott om på Arlanda. Sju humlearter har än så länge påträffats.

Swedavia dokumenterar nu arbetet med att klippa gräsmarkerna för att förstå den processen bakom mångfalden.

– Vi vill förstå vad det är i personalens arbete som skapat denna biologiska rikedom. Arbetet är inriktat på flygsäkerhet och inte på växtskydd. Oavsett vad det är så har det en mycket gynnande effekt, säger Susanne Rundström från Swedavia.

Fakta Växtlighet på Arlanda

Låsbräken, höstlåsbräken, nattviol, kattfot, fältgentiana och skogsklocka är några sällsynta arter som växer vid Arlanda. De växter som påträffas finns i regel stort antal.

Swedavia ingår i ”Samverkansgruppen för gräsmarker i infrastrukturmiljöer” där Artdatabanken, Naturvårdsverket, Trafikverket, Jordbruksverket och Sigtunabygdens golfklubb ingår. Swedavia funderar nu på om det är möjligt att, med hjälp av nätverket, skapa en grön korridor från Arlanda genom landskapet där fältgentianan och andra hotade ängsarter kan sprida sig.

Swedavia har även funderingar på att klippa vägrenarna runt Arlanda på samma sätt som gräsmarkerna för att möjliggöra en spridning av mångfalden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!