Måby trafikplats kan få hotell och restaurang

Efter många års planering ser det nu ut att kunna bli ett hotell och en bensinstation vid Måby trafikplats.

29 april 2019 06:00

Under bygg- och trafiknämndens senaste möte klubbades en ny detaljplan för området igenom.

”Närheten till E4 erbjuder ett gott skyltläge och platsen är en entré till Arlanda och Märsta” skriver nämnden bland annat i sitt beslut om det aktuella området som ligger vid Måbyleden.

Redan 2011 lämnade byggföretaget Peab in en ansökan till kommunen om att området vid E4-avfarten ska planläggas. Tanken var från företagets sida att bygga ett hotell och en bensinstation på platsen.

Efter det har väntan för de inblandade varit lång. Men nu har förutsättningarna för ansökan prövats och vid bygg- och trafiknämndens senaste möte kom ärendet upp på bordet igen.

Nu finns ett förslag till detaljplan över området där syftet är att ”göra det möjligt att bygga ett hotell med kompletterande kontor, handel och restaurang”.

Tanken från politikernas sida är att Märsta och Arlanda till slut ska växa ihop.

”Placeringen vid Måby trafikplats är vald utifrån det strategiska läget i korsningspunkten mellan stråket Arlanda - Märsta och E4. Området är en del av den regionala stadskärnan. Utvecklingen inom den regionala stadskärnan ska bidra till att skapa en sammanhängande stadsmiljö som binder ihop Märsta och Arlanda.” står det i det nya förslaget till detaljplan.

Området är i dag obebyggt och utgörs av ängsmark och en liten skogsklädd höjd. På höjden finns en fornlämning som kommer att bevaras och bli en del av utsikten för de boende på hotellet. Halmsjöbäcken är också tänkt att bevaras i sitt läge och bli en del av utemiljön till hotellet, enligt detaljplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom