Byggtvisten ser ut att vara löst

Den långdragna tvisten kring bostäderna i Märsta port ser nu att få en lösning. Dessutom planeras nu för ytterligare 460 lägenheter i området.

20 juni 2017 13:55

Det var i början av 2008 som Sigtuna kommun först beslutade att sälja den fastighet som innefattar Märsta port. I avtalet som då skrevs skulle bostadsbolaget Peab betala 39 miljoner kronor för hela fastigheten med villkoret att detaljplanen skulle vinna laga kraft senast två år efter att avtalet skrivits. Detaljplanen blev dock inte klar i tid och ett nytt avtal fick skrivas som förlängde det första avtalet. Det här var i slutet av 2013, och drygt ännu ett år senare var detaljplanen helt klar och Peab fick börja bygga de fyra hus med 160 lägenheter som utgör första etappen av Märsta port.

Lägenheterna stod klara hösten 2016 men har sedan dess stått tomma, anledningen är en tvist mellan kommunen och byggbolaget

LÄS MER: Kritik mot Märsta port från början

Tvisten har i grunden handlat om vem som egentligen äger marken. När det första avtalet skulle förlängas beviljades det nya avtalet nämligen av en tillförordnad stadsbyggnadschef och godkändes aldrig av kommunfullmäktige. När det här uppdagades ansåg kommunen att avtalet var ogiltigt, Peabs rätt att bygga hade löpt ut och man betalade tillbaka de 39 miljonerna. Peab å sin sida godkände inte den betalningen utan fortsatte hävda sin rätt till området eftersom man ju hade både bygglov och startbesked beviljat.

LÄS MER: Nybyggda hus står tomma - trots bostadskö på 40 000

I över ett års tid har förhandlingar mellan kommunen och bolaget pågått, men nu verkar man ha hittat en lösning. Kommunstyrelsen i Sigtuna har nämligen beslutat att låta kommunfullmäktige besluta om ytterligare ett köp- och exploateringsavtal för Märsta port. Avtalet går ut på att Peab betalar 20 miljoner kronor för de hus som man redan byggt, samt 9 miljoner kronor för ombyggnad av Valstavägen/Centrumleden.

I samband med detta nya avtal tecknar man också ett markanvisningsavtal för den andra etappen av Märsta port. Förslaget till ny detaljplan innefattar nya lägenheter på totalt 460 000 kvadratmeter, enligt avtalet cirka 460 nya lägenheter. För detta ska Peab betala 86 miljoner kronor.

LÄS MER: Märsta port utreds

I det första avtalet som skrevs 2008 ingick bägge etapperna i avtalet, men nu har etapperna alltså delats upp på två avtal. I det nya avtalet ingår inte heller handelstomten bredvid nuvarande Circle K som också ingick i det första avtalet. Anledningen till att priset höjts är enligt Sigtuna kommun att marknadsvärdet på tomten stigit.

– Nu har vi kommit fram till en lösning där båda parter är nöjda. Det innebär att inflyttning i de klara husen nu kan inledas och att marken runt omkring kan planeras för fortsatt exploatering. Vi har velat rensa i de oklarheter som funnits och de nya avtalen ersätter alla tidigare avtal, säger Kristina Gewers, stadsbyggnadschef på Sigtuna kommun.

Avtalen måste nu godkännas av kommunfulläktige som tar upp ärendet den 20 juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg

Ämnen du kan följa