Vi har en klimatlag – använd den!

10 oktober 2019 06:30

Den 18 september presenterade regeringen budgetpropositionen för det kommande året och därmed också budgetsatsningar inom klimatområdet. Det finns bra delar i den, bland annat satsningar på att göra industri och samhälle klimatneutrala, men den lägger inte tillräcklig grund för den klimatomställning vi behöver.

Klimatet behöver inte bara utökade budgetposter, utan en samhällsomställning. Våra politiker och medborgare har redan bred enighet i att vi måste tackla klimatförändringarna. Vi har också bred enighet i den klimatlag som nu satts på plats i Sverige. Ändå låg klimatlagen inte till grund för klimatsatsningarna i regeringens budget. Det var ett stort misstag.

Klimatramverket, som det officiellt tituleras, röstades igenom av sju av åtta riksdagspartier. Som del av detta ramverk bildades Sveriges klimatpolitiska råd med uppgiften att utvärdera hela regeringens politik och bedöma om den leder mot det uppsatta målet om nollutsläpp år 2045. I deras första rapport från mars i år ger rådet 16 rekommendationer på hur politiken bör förändras för att målet ska uppnås. Rådet består av åtta experter med en tvärvetenskaplig kompetens vars rekommendationer bör tas på stort allvar, men trots det refereras inte en enda rekommendation i budgetpropositionen.

Det finns med andra ord redan en analys, verktyg och enighet om vad regeringen bör göra i klimatfrågan. Vi på Fores har, precis som politiker och näringsliv, många olika förslag om hur klimatarbetet bör prioriteras och organiseras. Men vi är ödmjuka inför att klimatrådet samlat Sveriges experter och övertygade om att dessa måste respekteras. Vi uppmanar därför våra folkvalda att göra detsamma, genom att fullfölja den lag som röstats igenom och svara upp mot de 16 rekommendationer som våra främsta experter på området tagit fram.

Vi förväntar oss att den klimathandlingsplan som regeringen ska presentera under hösten stödjer klimatlagen och respekterar klimatpolitiska rådets rekommendationer. Detta genom att få politik på plats som förvandlar rekommendationerna till konkreta handlingar som leder till utsläppsminskningar.

Sverige behöver vara ett föregångsland i klimatarbetet, och då kan vi inte kosta på oss att skjuta nödvändiga förändringar framför oss. Det innebär att Sverige måste lyssna på de experter regeringen tillsatt i klimatpolitiska rådet, och göra det nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mette Kahlin McVeigh