Knivsta kommun har fattat det demokratifientliga beslutet att inte längre publicera tillkännagivanden i Knivstabygden, en kommunikationskanal som alla medborgare i Knivsta kommun har tillgång till.

I stället hänvisas till kommunens hemsida, vilket utestänger den grupp medborgare som inte har tillgång till dator och internetuppkoppling. Skälet till beslutet anges vara bestämmelser i kommunallagen och ekonomi. Enligt kommunallagen 8 kap 9 § skall varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats men det står inget om att man inte får annonsera i tidningar också på sedvanligt vis.

Allmänheten skall kunna ta del av den elektroniska anslagstavlan genom datorer utplacerade i kommunhus eller annan plats. Kommer då kommunen att placera ut allmänna datorer i lokaler också ute på landsbygden? Kostnaden för annonsering torde vara mindre än inköp och underhåll av publika datorer utplacerade runt om i kommunen. Enligt kommunens hemsida skall publika datorer finnas endast i kommunhuset. Personer som inte har tillgång till internet och inte kan besöka kommunhuset skall kunna vända sig till Kontaktcenter Knivsta under kommunens öppettider för att erhålla den informationen som finns på den elektroniska anslagstavlan.

Dessa blir alltså begränsade till vissa tider för sin informationsinhämtning som då sker muntligt vilket ur kommunikationshänseende är sämre än att förmedla information i text. Boende på landsbygden kommer främst att missgynnas av detta. En anledning för makthavare att försvåra för medborgarna att ta del av väsentlig information brukar vara att man vill förhindra insyn i maktens förehavanden. Öppenhet och insyn innebär en delaktighet i den demokratiska processen och möjliggör för medborgarna att kritiskt granska makten. Kommunens beslut kommer att försvåra denna delaktighet och medföra att rummen där avgörande beslut fattas blir mer slutna.