Planerna för väg 282 som korsar landsbygden österut från Uppsala fram till Almunge och går igenom mindre orter som Gunsta och Länna delar kommunpolitikerna.

Stråket är i Uppsala kommuns översiktsplan 2016 utpekat som ett utbyggnadsstråk med en bedömd kapacitet för 2500 nya bostäder.

Uppsalapolitikerna är förvisso eniga om två åtgärdspaket för sträckan för en sammanlagd kostnad på 140 miljoner kronor.

De två paketen, som kommunstyrelsen beslutat om 13 juni, innebär bland annat:

* Nya gång- och cykelvägar mellan tätorter.

* Cykel- och pendlarparkeringar.

* Förbättringar för kollektivtrafikresenärer.

* Hastighetsutredning.

* Breddning av väg och korsningsåtgärder.

* Information och samordning.

Det är om ett tredje åtgärdspaket (kostnad ca 300 miljoner kronor) politikerna inte kommer överens.

Den politiska majoriteten, S, MP och V, tycker att det nuvarande beslutet räcker, medan representanter från Alliansen plus Sverigedemokraterna vill se en utökad satsning.

Den skulle specifikt handla om hur trafiksäkerhet och framkomlighet ska förbättras i relation till fordonstrafiken.

Det tredje paketet som kommunstyrelsen nu har avvisat rör sträckorna:

* E4–Gunsta och Gunsta–Länna, med mötesfri 2+1-väg och där hastighetsstandarden bedömdes kunna bli 100 km/h.

* Sträckan Länna–Almunge med en framtida hastighet på 80 km/h.

Medan planerna för de två första paketen bedöms kunna finansieras och påbörjas inom fem till tolv år, bedömdes planerna för paket tre ligga längre fram än så, även om detta paket nu alltså har skrotats.

Alliansen kritiserar att den framtida fordonstrafiken inte får större plats i planeringen.

– På grund av det här beslutet går det inte att bygga ut bostäder österut på landsbygden. Det finns stor kapacitet för nya bostäder men då behövs det nya och bättre vägar. Det är önsketänkande att tro att det skulle fungera på något annat sätt. Jämför med väg 288 till Alunda och den nya 2+1-vägen med fler pendlare och mer byggande. Jag tror att det ändå kommer att bli en ny utbyggnad enligt paket tre, men att det nu fördröjs med fem–tio år, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Maria Gardfjell (MP) anser att det inte finns någon som helst anledning till att godkänna utökade planer för fordonstrafiken.

– Det är inte motiverat att bredda väg 282 och det tycker inte heller Trafikverket i sin utredning. Vi har inget annat underlag än den. Vägen blir förbättrad utifrån det beslut som nu är taget och trafiksäkerheten kommer att öka, säger hon.

Grunden för kommunstyrelsens beslut är en åtgärdsvalsstudie från Trafikverket, där även tjänstemän från Uppsala kommun har bidragit.

Den arbetsgrupp som ligger bakom studien rekommenderar att de två första paketen genomförs samordnat för att nå studiens mål.

Men arbetsgruppen rekommenderar inte att paket tre utvecklas eftersom dagens befolkningsunderlag och utvecklingsplaner inte motiverar en omfattande ombyggnation.

I studien betonas att 2+1-vägen i paket tre kan leda till ökat bilresande som försämrar möjligheten ökat resande med hållbara transportmedel.