Som UNT berättat under veckan känner många Eriksbergsbor oro inför de förtätningar och ombyggnader som planeras de kommande åren. För att minska friktionen har den rödgröna majoriteten i Uppsala tagit fram en ny policy för kommunens bostadsförsörjning. I den slås fast att renoveringar och förtätningar ska göras på ett varsamt och respektfullt sätt för de boende och för miljön i det områden som renoveras. De boende ska också kunna vara med och påverka när deras bostadsområde byggs om. Det är viktigt för att så få som möjligt ska tvingas flytta eller bli beroende av försörjningsstöd för att ha råd att bo kvar.

– Vi står inför stora renoveringar av miljonprogrammet. Det måste rustas tupp. Men det medför också kostnader och människor oroas över hur det kommer att slå mot deras hyra. Vi ska inte upprepa de misstag som gjordes i Gränby och på Kvarngärdet, säger kommunalrådet Erik Pelling (S) med ansvar för Uppsalas utbyggnad.

Vilka misstag anser du gjordes där?

– Att man inte hade någon dialog i början av processen. Fastighetsägarna hade redan tänkt färdigt hur renoveringen skulle göras och ville bara presentera det för hyresgästerna. Det skapade konflikt och människor kände sig överkörda.

Hur ska ni undvika det i fortsättningen?

–  Ingången i det här måste vara en involverande dialog så att man inte ser varandra som motparter. Om man slår flera kloka huvuden ihop så hittar man bättre lösningar för alla. Det måste finnas sätt att hantera stora renoveringar där människor känner att de kan påverka sin bostadssituation och inte vara helt maktlösa, säger Erik Pelling.

Kommunledningen har givit Uppsalahem i uppdrag att ta fram ett system med olika val av renoveringsnivåer. En sådan modell finns i Sigtuna, mini, midi maxi, som UNT berättade om på onsdagen.

–  Om det blir just den vi ska ha i Uppsala vet jag inte. Men vi ska lära oss av den. Renoveringarna i Eriksberg kommer att innebära höjda hyror. Det går inte att trolla bort, säger Erik Pelling.

Samtidigt är han medveten om att alla inte kommer att kunna bo kvar när hyreskostnaderna stiger.

– Det finns klart en risk att vissa tvingas flytta eller måste ha social- eller hyresbidrag. Men målet är att människor inte ska behöva flytta runt i kommunen mellan olika områden, säger Erik Pelling

Han anser att det finns en vilja från alla inblandade parter att göra de upprustningar som väntar på ett ”vettigt sätt”.

–  Vi har ett gemensamt problem som vi måste lösa så det är inte bara att köra på. Vi för redan diskussioner med olika parter i Gottsunda inför de renoveringar som kommer där senare. Möjligheten att förtäta och bygga till som i Eriksberg gör att kostnaderna kan sänkas.