I december rapporterade UNT om en mamma i Uppsala vars barn omhändertagits med tvång, trots att mamman enligt förvaltningsrätten hade en fin relation till barnet.

Socialnämnden vid Uppsala kommun ansåg att barnet farit illa av att se mamman uppträda aggressivt och hotfullt mot till exempel personal inom sjukvård och förskola.

Inskolning på förskolor och stödinsatser åt mamman hade fått avbrytas till följd av samarbetssvårigheter hävdade nämnden som krävde ett omhändertagande enligt LVU, lag om vård av unga.

Enligt förvaltningsrätten fanns inget som visade att barnet dittills tagit skada av mammans beteende men det fanns stor risk att det med stigande ålder skulle påverkas alltmer.

Därför beslutade domstolen om tvångsvård.

Fallet splittrade förvaltningsrätten. Två av de fyra beslutande personerna i domstolen menade bland annat att frivilliga insatser vore bättre.

Mamman överklagade till kammarrätten och begärde att få tillbaka sitt barn.

Barnets ombud, som alltså har till uppgift att tillvarata barnets intressen, begärde i kammarrätten att omhändertagandet ska upphöra med motiveringen att mamman inte brustit i sin omsorg.

Att en förälder ibland beter sig oöverlagt mot sin omgivning är inte grund för LVU-vård, framhåller kammarrätten. I det aktuella fallet har dock mammas aggressiva och konfliktskapande beteende hindrat insatser som barnet varit i behov av, som att gå på förskola. Av samma skäl har inte heller kontaktfamilj eller avlösarservice kunnat sättas in.

Dessutom har barnet tvingats bevittna mammans uppträdanden, något som är skrämmande för ett litet barn, menar kammarrätten som beslutar om fortsatt tvångsvård.

– Det är en djupt orättvis dom där rätten inte tagit hänsyn till bevisningen, säger mammans juridiska ombud Ruth Nordström.

Hon uppger att det funnits flera mindre ingripande alternativ och att mamman sagt ja till frivilliga åtgärder.

Omhändertagandet gjordes i september i fjol och enligt barnets juridiska ombud saknar barnet sin mamma väldigt mycket.

Pappan, som inte har någon kontakt med barnet, har inte varit aktuell i målet.