I dag går omkring 550 elever i Kvarngärdesskolan, strax nordost om Kvarntorget. Skolan är byggd 1966 och består av flera sammanbyggda enplanshus runt två gårdar. Kommunens planer innebär att dagens skollokaler rivs och ersätts med två nya skolhus i tre våningar, placerade i var sin ände av tomten. Cirka 990 elever beräknas få plats i den nya skolan.

– Eleverna kommer att evakueras till moduler under byggtiden. Vi arbetar för att samla alla elever på samma plats i skolans närområde, säger Jesper Djupström, lokalchef vid kommunens utbildningsförvaltning.

Förslaget till ny detaljplan är nu ute på så kallat samråd, då grannar, myndigheter och andra får lämna sina synpunkter till kommunen. Samrådet pågår till 11 juni och svaren redovisas sedan för kommunens byggnadsnämnd som beslutar om planerna ska ändras innan de går vidare.

– Fastighetsägaren har bedömt att skolbyggnaden är i så dåligt skick att ett bevarande inte är kostnadseffektivt, säger Jesper Djupström.

På skolgården föreslås en fullstor idrottshall med plats för matsal och tillagningskök. Hallen kan få plats för läktare och kafé och ska kunna användas av föreningar utanför skoltid. Rivningen av dagens skola beräknas kunna starta 2021. Inflyttning i den nybyggda skolan kan ske omkring 2024-2025, men tidsplanen kan ändras.

– Vi för en dialog med rektor som kommer att vara delaktig både i planering av modulerna och den permanenta skolan, säger Jesper Djupström.

Om den nya skolan blir verklighet och elevantalet ökar innebär det att varje elev får minskad gårdsyta. I dag finns 30-40 kvadratmeter yta per elev på skolgården. Elevökningen gör att friytan minskar till drygt 20 kvadratmeter per elev. Enligt kommunens planförslag kan den mindre ytan till viss del kompenseras av en mer stimulerande skolgård, med fler upplevelser och aktiviteter än i dag.

De nya skolhusens placering innebär också att utemiljön kan användas mer effektivt. Om rasterna schemaläggs så att inte alla elever är ute samtidigt ökar utrymmet för fysisk aktivitet, enligt planerarna.

Dagens skolgård bedöms ha låg kvalitet med stora grusade eller asfalterade som främst är lämpliga för bollspel. Elever som vill göra något annat på rasterna har begränsade möjligheter, enligt planförslaget.

En del uppvuxna träd kommer att tas ned för att ge plats åt den nya skolan men samtidigt ska ny grönska anläggas för att förbättra utemiljön. Vilka träd som tas bort och vilka som kan sparas ska granskas närmare under planeringen. P-platser för bil ska placeras för att minimera risken för olyckor i samband med hämtning och lämning. Cykel-p-platser anläggs nära entréer och cykelstråk. Inom skolområdet kommer befintliga cykelvägar att dras om med målet att skapa god framkomlighet och en säker skolgård.

Biltrafiken på Tycho Hedéns väg orsakar en del buller i området. Ett av skolhusen föreslås placeras med långsidan mot vägen för att skärma av ljudet.