En upptrampad gångstig ska omvandlas till en permanent strandpromenad på södra sidan ån mellan Ekeby kvarn och Storvretabadet, en sträcka på knappt två kilometer. Längs vägen ska sittplatser, informationsskyltar om landskapet och en rastplats anläggas, enligt det förslag som klubbats av politikerna i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Promenadvägen föreslås bli grusad med en bredd på omkring 1,5 meter. Anslutning ska också finnas till bostäder i närheten av åstråket. Planer på ett ordnat stråk nära Fyrisån i Storvreta har funnits i flera år. Nu bedöms byggstart ske under våren 2020. Enligt kommunen kommer stråket att öka rekreationsmöjligheterna och knyta ihop delar av Storvreta. Totalkostnaden för promenadvägen och övriga inslag i projektet beräknas bli omkring två miljoner kronor.