Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet, Karolinska institutet och Lunds universitet i en studie som publiceras i medicintidskriften Upsala Journal of Medical Sciences.

– Våra fynd kan användas för att uppmuntra individer med en stillasittande livsstil att öka sin fysiska aktivitet, även om tiden som de sitter stilla fortsätter att vara hög, skriver forskarna.

Studien bygger på uppgifter från två hälsoundersökningar, EpiHealth och LifeGene, som omfattar drygt 47 000 kvinnor och män i åldrarna 18 till 75 år. I båda mättes vilopulsen och besvarade deltagarna frågor om sina motionsvanor och sitt tevetittande.

Artikelbild

| Negativa effekter på pulsen av mycket stillasittande framför teven kan motverkas av att vara fysiskt aktiv under andra tider på dygnet.

Kvinnorna och männen med en hög grad av regelbunden fysisk aktivitet hade lägre puls än deltagarna som levde fysiskt inaktiva liv. Omvänt var pulsen något högre hos deltagarna som brukade titta på teve mer än tre timmar varje dag jämfört med hos deltagarna inte ens kom upp i en timmes dagligt teve-tittande.

Deltagare som dagligen tillbringade flera timmar framför teven men ändå var i hög grad fysisk aktiva hade lägre puls än fysiskt inaktiva personer som brukade sitta så längre framför teven.

Även i gruppen fysiskt inaktiva personer med flera timmars dagligt teve-tittande låg dock de flesta under de pulsnivåer på 90 hjärtslag eller mer per minut som kopplats till klart förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Sambanden mellan stillasittande, fysisk aktivitet och pulsfrekvens var starkast för yngre deltagare i de båda hälsoundersökningarna.

– Det verkar enklare för yngre än för äldre personer att sänka pulsen genom att motionera mera, skriver forskarna.

Hela studien i Upsala Journal of Medical Sciences kan läsas här.