– 69 miljoner kronor är ett sort belopp. Det tycker nog alla. Jag kommer att begära en extra redovisning av ekonomin och hur pengarna har använts. Ulleråker ett viktigt projekt där vi har tagit höjd för att utreda grundvattenfrågorna, säger han.

Erik Pelling tror att kostnaderna går att försvara.

– Men jag vill ändå se om pengarna verkligen bara använts för det som varit nödvändigt. Jag vill också försäkra mig om att våra rutiner följts och att konsultavtalen handlats upp på ett korrekt sätt, säger han.

Enligt Erik Pelling finns en budget för projektet.

– Och konsultkostnaderna följer budget. Men vi vill ändå ha en fördjupad redogörelse av hur pengarna har använts.

Samtidigt påpekar han att Ulleråkerprojektet är unikt och inte jämförbart med andra byggprojekt.

– Ingen annan kommun i landet har inhämtat den kunskap och vidtagit de åtgäder som gör att både ny och befintlig bebyggelse inte äventyrar grundvattnet. Vi har brutit ny mark. Vi har tvingats anlita landets främsta experter för att klara miljökraven och i dagarna ha vi fått godkänt av länsstyrelsen för de första två detaljplanerna som medger 1 400 nya bostäder. Det skulle inte gått utan ordentliga undersökningar, säger han.

Borde inte du ha styrt upp det här bättre?

– Det är alltid lätt att vara efterklok. Vi hade säkert kunnat vara med noggranna i ett tidigt skede. Jag tror att alla nog har haft fokus på att det här ska bli rätt. Även Mohamad Hassan har varit med och fattat de beslut vi tagit, säger Erik Pelling.

Bygg- och miljöförvaltningen har haft i uppdrag att anlita de konsulter som hyrts in. Besluten har tagits på tjänstemannanivå.

– Där kan man vara självkritisk. Vi borde ha haft bättre löpande rapportering när det gäller ekonomin. Där har vi en förbättringspotential. Samtidigt är det ett stort projekt, det ska man ha klart för sig, säger Erik Pelling.

De utredningar som gjorts kommer inte bara att vara viktiga för Ulleråker utan för hela Uppsala.

– Stora delar av stan inklusive E4-området berörs av grundvattenutredningen så det är en bra investering för Uppsalas framtida utbyggnad.

Stora delar av staden har redan byggts på åsen inklusive nuvarande Akademiska och de hus som redan finns i Ulleråker. Det har gjorts utan några genomgripande utredningar för att skydda grundvattnet.

–  Det är först nu vi har en klar bild över hur det ser ut och var grundvattenzonerna går i staden. Det är kunskap som vi kommer att ha nytta av under många år framöver, säger Erik Pelling.