Det visar forskare vid bland annat Uppsala universitet i en internationell studie, som publiceras i medicintidskriften Chest.

– Ett väl känt problem är att många har oupptäckt, obehandlad kol. Våra nya resultat visar att det omvända problemet med överdiagnostik av sjukdomen också verkar vara vanligt, säger professor Christer Janson vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Slutsatsen bygger på uppgifter om drygt 16 000 medelålders och äldre kvinnor och män i vid 23 centrer i 20 länder i Europa, USA, Australien och Sydafrika.

Artikelbild

| Christer Janson

Efter att ha genomgått en omfattande strukturerad hälsointervju undersöktes alla deltagare med ett speciellt blåstest, spirometri, som mäter lungfunktionen.

Nära sex procent av deltagarna uppgav i intervju att läkare tidigare hade kommit fram till att de hade kroniskt obstruktiv lungsjukdom, men i mer än hälften av fallen visade blåstestet att diagnosen inte stämde.

– I en del fall har den felaktiga kol-diagnosen satts utan någon spirometri-undersökning enbart utifrån sådana ospecifika symtom som till exempel hosta och slem i luftvägarna. I andra fall där en spirometriundersökning verkligen gjorts kan den nedsatta lungfunktionen ha berott på övergående orsaker som till exempel en infektion, säger Christer Janson.

Felaktiga kol-diagnoser var vanligare bland deltagare i höginkomst- än i medel- och låginkomstländer.

– Brist på resurser inom vården kan därför knappast vara någon viktig orsak till felaktiga kol-diagnoser, säger Christer Janson.

Såväl i Uppsala som övriga deltagande centrer var en felaktig kol-diagnos betydligt vanligare bland kvinnor än bland män.

– Det var ett oväntat fynd som vi bör undersöka närmare i fortsatta studier, säger Christer Janson.

Nästan hälften av deltagarna med en felaktig kol-diagnos – i Uppsala ännu fler – rapporterade att de använde slemlösande medicin, luftrörsvidgande läkemedel, så kallade inhalationssteroider eller andra läkemedel för behandling av besvär i andningsorganen.

– I bästa fall har de haft sådana symtom att de ändå haft nytta av medicineringen, trots att diagnosen var felaktig. I sämsta fall har medicineringen varit en onödig extra uppgift som enbart gett dem biverkningar, säger Christer Janson.

Hur undviker man att patienter får en felaktig kol-diagnos?

– Genom att aldrig ställa en diagnos utan att först ha gjort en noggrann spirometriundersökning och om minsta tvekan råder kontrollera lungfunktionen igen efter en tid innan en definitiv diagnos ställs, säger Christer Janson.