Får inte tillbaka miljonanslagen

Vetenskapsrådet och forskningsrådet Formas gjorde inte fel när de drog in tidigare beviljade flermiljonanslag till en professor vid Uppsala universitet som fällts för forskningsfusk.

24 februari 2019 16:00

Den bedömningen gör Kammarätten i Stockholm i en färsk dom. Kammarrätten avslår därmed de överklaganden som den för oredlighet fällde professorn Peter Eklöv och även Uppsala universitet gjorde av en tidigare dom i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Det var i december 2017 som rektor Eva Åkesson beslutade att forskarna Peter Eklöv och Oona Lönnstedt hade gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning i en mycket uppmärksammad studie kring mikroplasters påverkan på abborryngel.

Båda forskarna fälldes för att studien saknat etiskt tillstånd, vilket de i en artikel i vetenskapstidskriften Science felaktigt påstått att den hade. Oona Lönnstedt fälldes dessutom för att ha hittat på forskningsresultat.

Här kan du läsa om rektors beslut att på flera punkter fälla de båda forskarna för oredlighet.

En dryg månad efter rektors beslut stoppade Vetenskapsrådet och Formas tre tidigare beviljade flermiljonanslag, ett till Oona Lönnstedt och två till Peter Eklöv. Båda forskningsråden hänvisade till Uppsala universitets beslut om oredlighet som grund för att dra in forskningsmedlen.

Peter Eklöv överklagade besluten till förvaltningsrätten i Stockholm och krävde att utbetalningarna av forskningsmedlen omedelbart skulle återupptas. Även Uppsala universitet, som just fällt honom för oredlighet, överklagade besluten.

Som argument framfördes bland annat att forskningsråden inte skulle ha rätt att dra in redan beviljade medel, att besluten inte stod i proportion till hur allvarlig förseelsen hade varit och att de indragna miljonanslagen var avsedda för andra projekt än fuskstudien om mikroplaster.

Peter Eklöv hävdade dessutom att universitetets beslut om att fälla honom för oredlighet hade varit felaktigt.

Här kan du läsa Peter Eklövs kommentar efter att ha blivit fälld för oredlighet.

Förvaltningsrätten gjorde dock en annan bedömning, även efter att Peter Eklöv muntligen hade fått framföra sina argument, och det gör nu alltså även kammarrätten i Stockholm.

"Vad Uppsala universitet och Peter Eklöv har anfört i kammarrättet och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömningen än den som förvaltningsrätten har gjort", skriver den kortfattat som skälem till att överkklagandena avslås.

Peter Eklöv har ännu inte bestämt om han ska överklaga kammarrättens dom.

– Från universitetets sida har vi inte slutgiltigt bestämt oss, men sannolikt kommer vi att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, säger biträdande universitetsdirektör Per Abrahamsson.

Här kan du läsa en intervju med en av visselblåsarna.

Detta är bakgrunden

Juni 2016. Oona Lönnstedt och Peter Eklöv publicerar en artikel i vetenskapstidskriften Science om mikroplasters påverkan på abborryngel. Ett par veckor senare anmäler sju forskare dem för misstänkt oredlighet.

Augusti 2016. Uppsala universitets förberedande undersökning friar Lönnstedt och Eklöv från alla fuskmisstankar.

April 2017. Centrala etikprövningsnämnden kommer fram till att Lönnstedt och Eklöv agerat oredligt på flera punkter.

Maj 2017. Tidskriften Science återkallar artikeln om abborrstudien.

December 2017. Efter en utredning av Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet fattar rektor Eva Åkesson beslut: oredlighet förekom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross