Får inte gehör – trots missnöje

En rad Uppsalafamiljer är missnöjda med att deras barn inte placerats vid den förskola eller grundskola de valt. Men det 60-tal familjer som överklagat till domstol har små möjligheter att få gehör.

22 juli 1916 15:54

Uppsala kommun har inför höstterminens start fördelat grundskolans elever i olika förskolor och skolor enligt delvis nya principer, något som medfört visst missnöje.

I 68 av av totalt 4 100 fall har föräldrarna överklagat till domstol och begärt att deras barn ska hamna i en förskola eller skola som ligger närmare bostaden.

Men nyligen har förvaltningsrätten avslagit flera överklaganden och gett kommunen rätt.

Orsaken är att förvaltningsrätten enbart kan pröva om kommunen följt de lagar som finns men inte om till exempel elevens skolväg blir för lång. Det handlar om en så kallad laglighetsprövning.

Domstolen konstaterar att Uppsala kommun har följt skollagens bestämmelser när det gäller de regler kommunen tillämpar för att placera barnen vid olika skolenheter. I de domar som UNT tagit del av har alla som överklagat fått avslag.

Den omdiskuterade regel som Uppsala kommun använder sig av kallas relativ närhet.

När kommunen ska avgöra vilka elever som ska placeras i vilken skola utgår man från elevens avstånd till den valda skolan i förhållande till avståndet till övriga närliggande kommunala skolor. Avståndet jämförs sedan med motsvarande avstånd för de elever som valt skolan.

Om en skola inte har plats för en elev går eleven vidare till sitt andrahandsval då en ny mätning av relativ närhet görs.

Domstolen skriver att det inte finns någon rätt enligt skollagen att placeras i den skola som ligger närmast hemmet.

Vissa föräldrar har i sina överklaganden framhållit att skolvägen för deras barn är trafikfarlig om eleven placeras vid den skola som man tilldelats av kommunen. Men förvaltningsrätten menar att eleven i så fall kan placeras vid någon skola dit det finns bättre bussförbindelser.

I samband med antagningsbeskeden till grundskolan i mars kom protester från en rad föräldrar. UNT rapporterade bland annat om elever i årskurs sex i Börje där en klass hade satt Tunabergsskolan som första alternativ, för att hålla samman gruppen.

Men så blev det inte. I stället splittrades Börjeeleverna mellan bland annat Raoul Wallenbergskolan och Eriksbergsskolan.

Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden, framhöll i en UNT-intervju att skolvalet ger alla föräldrar en möjlighet att påverka vilken skola deras barn ska gå i samt att nära 80 procent tilldelats sitt förstahandsalternativ.

Fakta Skollagen

Enligt skollagen ska en elev placeras vid den skola som föräldrarna önskar.

Men kommunen får göra undantag från regeln om placeringen går ut över någon annan elevs rätt att gå i en skola nära sin bostad.

Kammarrätten i Stockholm har i en dom i maj i år kommit fram till att regeln om så kallad relativ närhet inte strider mot skollagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!