Ja till folkomröstning klubbat

Kommunfullmäktige beslutade sent på tisdagen att det ska hållas en rådgivande folkomröstning om ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

26 april 2017 14:23

Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark? Den frågan får invånarna i kommunen ta ställning till nästa år. Beslutet togs efter en debatt där bland andra Christer Bohlin (L) ifrågasatt förslaget från kommunstyrelsens majoritet.

– Jag har svårt att se någon fråga där den representativa demokratin är så motiverad som i just slutförvarsfrågan, sa Christer Bohlin som också undrade hur majoriteten tänkt hantera ett eventuellt nej i en rådgivande folkomröstning.

Pär-Olof Olsson (M) lyfte fram den kommunala slutförvarsorganisation som jobbat med frågan under flera år sedan SKB år 2009 tillkännagav att bolaget ville förlägga kärnbränsleförvaret till Forsmark.

– Hela organisationen, allt vi sa och gjorde, var för att vi i kommunfullmäktige skulle klara av att ta beslutet själva. Vi har tagit uppdraget på stort allvar och skaffat oss goda kunskaper.

Men det fanns också flera från oppositionen som ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag.

– Den här frågan har aldrig avgjorts i ett val. För att ett beslut i en sådan här viktig fråga ska anses legitimt måste den legitimiteten baseras på att människor som lever i en demokrati är med och tar sitt ansvar, sa Lars O Holmgren (Boa).

– Jag tror att kommuninvånarna är fullt kompetenta att vara med och avgöra om SKB:s arbete är tillräckligt för att skapa ett säkert slutförvar, sa Åsa Lindstrand (-) som även yrkade på att låta frågan involvera SKB:s föreslagna metod (KBS-3).

– Fokus är bara på platsen, man glömmer bort att nämna metoden, sa Åsa Lindstrand som såg en risk att kommunen kan säga ja till vilken metod som helst från SKB:s sida.

Hon fick dock inget gehör för sitt tilläggsyrkande.

– Frågan är tydlig och enkel, sa Jacob Spangenberg (C) som menade att metodvalet är givet utifrån det som SKB uppgett i sin ansökan till myndigheterna.

Även Ingeborg Sevastik (V) argumenterade för en folkomröstning.

– Det är viktigt att medborgarna får känna delaktighet, det här är den största fråga vi haft i kommunen och troligen kommer att ha. Det förutsätter att medborgarna tar sig tid och sätter sig in i frågan. Ingen kan frånhända sig det ansvaret. Även om vi har representativ demokrati ska vi också ha medborgarna delaktiga.

Regeringen kommer efter att ha fått utlåtanden från Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten – samt förhört sig om Östhammars kommuns ståndpunkt – att ta beslut, sannolikt nästa år.

Nytt röstningsdatum spikat

Östhammars kommunfullmäktige beslutade med röstsiffrorna 35 mot 9 att säga ja till en rådgivande folkomröstning, som efter ett ändringsyrkande ska hållas söndag 4 mars 2018. Vid den tidpunkten räknar kommunen med att mark- och miljödomstolen gett sitt utlåtande till regeringen efter höstens huvudförhandling.

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ansökte år 2011 om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle 500 meter under marken i Forsmarks bergrum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén

Ämnen du kan följa