Skolan har utrett och vidtagit flera åtgärder. Enligt uppgift som anmälaren inte invänt mot ska man även ha fått stopp på den kränkande behandlingen från andra elever. Däremot saknas dokumentation. Händelser där eleven blivit utsatt, som personal känt till, har inte förts vidare till rektor eller huvudmannen (kommunen).

Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen har nu förelagt kommunen att senast 8 juni vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Verbala och fysiska kränkningar borde enligt Beo skyndsamt ha anmälts. Elevens nuvarande skolsituation ska enligt föreläggandet också redovisas.