Företaget har ansökt om att få hantera och lagra upp till 100 000 ton cementprodukter per år, mot dagens 30 000 ton.

I sin ansökan om miljöprövning beskriver man det växande behovet av cementprodukter till byggandet i regionen.

Fler fartyg skulle i så fall trafikera Kalmarviken.

"Den ansökta verksamheten innebär en ökning av antalet anlöp årligen till depån från 15 till 40. Cementa avser inte att ta emot större fartyg än idag och den ansökta verksamheten kräver ingen anpassning av kajer, hamnbassänger eller tillfartsled".

Företaget pekar i sin ansökan på miljönyttan att transportera gods på vatten i stället för på vägnätet.

Däremot beräknas antalet transporter med lastbil till och från industriområdet att öka.

Kommunen är inte odelat positiv till förändringen.

Bygg- och miljönämnden i Håbo lyfter i sitt remissvar till länsstyrelsen fram att flera nya områden vid Kalmarviken är på väg att detaljplaneras för bostäder, något som aktualiserats ytterligare sedan 2015 när utökade sjötransporter kom på tal förra gången.

Förslaget då väckte kraftiga protester hos närboende. De kämpade också mot en etablering av NCC:s tillfälliga mottagningshamn av bergmassor i Upplands-Bro, på andra sidan viken. Trots att frågan om en bergkross överklagades till högsta instans finns där ett tioårigt tillstånd idag.

Det starka allmänintresset måste väga tungt, menar kommunen.

Nämnden menar att "ansökan inte på ett adekvat sätt belyser inverkan på sociala värden i området med hänsyn till det framförallt det rörliga friluftslivet". Kommunen anser även att det krävs en mer ingående utredning när det gäller utökningens påverkan på ljudnivån för närboende.