Miljöavdelningen bedömde­ redan vid en inspektion 2012 att avloppsanläggningen från macken, som sedan flera år också är en restaurang, inte fungerar fullt ut. Reningen av såväl toavatten som disk- och tvättvatten är otillfredsställande.

Anläggningen består enbart av slamavskiljare i trekammarbrunn för wc-avloppet som sedan går till en brunn dit disk- och tvättvatt­net också kommer. Därifrån går alltihopa i rör direkt ut i Mälaren. Det är inte tillräckligt, utan det krävs ytterligare rening, som markbädd, infiltration, minireningsverk eller frånskiljning av urin och fekalier i slutet system. Därtill krävs det ibland också komplettering för fosfor­avlastning och reduktion av smittämnen som bakterier och virus.

Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt mackens fastighetsägare, Fredrik von Essen, att lösa avloppsfrågan senast i april 2006. Nu i början på december 2016 fattade nämnden ett nytt beslut med förbud mot utsläpp från befintlig avlopps­anordning. Förbudet är förenat med vite om 40 000 kronor.

Anledningen till det nya beslutet med förlängd tidsfrist är planerna på en separat toalettbyggnad i närheten av macken och slottet.

Mackens toaletter har belastats av det stora antalet besökare till Skoklosters slott, som är kommunens största turistattraktion. Toalettfrågan har varit aktuell i många år och politiker har gett löften om att åtgärda problemet, men inget har hänt förrän nu.

Planerna är långt gångna, men något bygglov är ännu inte sökt. Det är Håbo kommun som tillsammans med Statens fastighetsverk (SFV), ägare av Skoklosters slott, samt Fredrik von Essen som står bakom planerna.

Statens fastighetsverk har investerat fyra miljoner kronor i en egen vatten- och avloppslösning för slottets del 2015. De har en egen spill­vatten­pumpstation och överföringsledningar, med anslutningspunkt till kommunala nätet vid Jättens väg i Slottskogen och ett separat avtal för sin anslutning med kommunen.

I en nyligen genomförd konsultutredning om möjliga lösningar för avlopp både för den gemensamma toalett­byggnaden och macken framgår att kapaciteten räcker­ till både den kommande toalettbyggnaden och macken.

Kommunen kommer att delta i finansieringen men ännu finns inget beslut om det.

– Tanken är att det ska tas beslut på kommunstyrelsen i mars och vi hoppas på klartecken från SFV inom någon vecka, säger Per Nordenstam, kommundirektör.

Han uppger också att Fredrik­ von Essen kommer att ta den största delen av kostnaden för anslutningen.