Framför allt är det kommunikationerna som skiljer de två orterna, drygt fyra kilometer från varandra på varsin sida av E 18.

Järnvägen må passera rakt genom Grillby, men där det mindre Skolsta har utomordentliga allmänna kommunikationer både vardagar och helg, har den större grannen på andra sidan motorvägen kämpat för att få bättre bussförbindelser ända sedan tågperrongen stängdes på 70-talet.

I ortsanalyserna som gjordes här 2015 var man eniga om hur viktiga deras skolor och Tempo i Grillby, respektive macken i Skolsta, är för service och som mötesplatser. Men det som lyftes på båda orternas listor gällde främst kommunikationer.

Artikelbild

| Skolsta kommundel.

I Grillby handlade det om bättre bussförbindelser, och det fick man också några år senare.

I Skolsta ville man ha större säkerhet vid korsningen med riksväg 55, en rondell för biltrafiken och en passage antingen över eller under riksvägen för oskyddade trafikanter. För det har man fortfarande inte fått gehör.

Gemensamt för Skolsta och Grillby var att man önskade säkrare trafik inne i samhällena där smala vägar behöver gång- och cykelbanor. Grillbyborna ville också ha en gång- och cykelväg längs Länsvägen och fram till Skolsta för att få bättre tillgång till bussar därifrån.

Bra läge, bra bygd, bra butik men brist på samlingslokaler. Så kan Grillbybornas uppfattning om sin kransort sammanfattas. Det är en inflyttningsbygd, och ortsborna framhåller gärna närheten till naturen och småskaligheten som stora fördelar, men man vill samtidigt att torget ska bli mera levande.

Artikelbild

| Grillby med silon och Länsvägens viadukt i bakgrunden.

När ortsanalysen för Grillby gjordes fanns ett kombinerat folk- och skolbibliotek inrymt i skolan, något som inte nämndes som en av ortens främsta styrkor. När folkbiblioteket hösten 2017 tvangs lämna skolan och ersattes med bokbuss blev Grillbyborna ändå upprörda.

Ett mera blandat utbud av bostäder nämns som önskvärda av Skolsta- och Grillbybor, men att det är önskemål som ibland går på tvärs med andra värden har varit tydliga i Grillby. Där överklagades först detaljplanen för utbyggnad av Grillbyängen, och nyligen bygglov för flerfamiljshus med hyresrätter i samma område.

Artikelbild

| Grillby kommundel.

Föreningslivet i stort framhålls i Grillby och ännu mera av Skolstaborna där traditionella och nyare föreningar, som Tantverket i Grillby, fyller viktiga funktioner. Hembygdsföreningar och bygdegårdar med olika evenemang är viktiga i Skolsta med omland, och i Grillby är det IK Nordia som är viktig i framför allt tätorten, men också hembygdsföreningar där såväl som i omlandet.

Nästa del om Grillby-Skolsta i morgon, lördag.