Mark- och miljödomstolen gick på Stockholms stads linje och menar att den ersättning som staden erbjudit markägarna är fullt tillräcklig. Det meddelades i en dom på torsdagen.

Det innebär att de drabbade markägarna sammanlagt erbjuds cirka 35 miljoner kronor i ersättning istället för de 350 miljoner som de hade begärt.

Domstolen anser att den beräkningsmodell som Stockholms stad har använt ger så goda marginaler att ingen sakägare underkompenseras.

Artikelbild

| Ombyggnaden av Slussen i Stockholm påverkar vattennivån i Mäklaren om våren och lantbrukare kräver ersättning för den åkermark som då inte går att bruka.

Bakgrunden till målet är den ombyggnad som görs av Slussen i Stockholm.

I slussprojektet ingår en ändrad reglering av Mälaren vilket innebär en naturligt höjd vattennivå på våren. Enligt dagens lagstiftning måste man vid en ny reglering av ett vatten bland annat ta hänsyn till naturmiljön, vilket ska gynna djur- och växtlivet.

Det innebär dock att omkring 6 000 hektar åker- och betesmark runt Mälaren svämmas över om våren och blir svårare att bruka. Omkring 1 000 fastighetsägare berörs och 200 av dem finns i Enköpings kommun.

Förhandlingarna gällde 15 pilotfall som ska vara vägledande för ersättningen för de övriga fallen.

Parterna stod långt ifrån varandra i ersättningsfrågan. Markägarna krävde betydligt större ersättning än vad de erbjöds av Stockholms stad.

– Det är ett väldigt omfattande mål, det är mej veterligt bara målet om Vänerns reglering som varit större med 8 000 sakägare, sade rådman Bjarne Karlsson vid mark- och miljödomstolen tidigare i en intervju i Enköpings-Posten.

Domen går att överklaga till mark- och miljödomstolen men där krävs prövningstillstånd för att den ska tas upp.