Förslaget återremitterades efter yrkanden från såväl Socialdemokraterna som Nystart Enköping. Undantag gjordes för avgifter till Vafab och Räddningstjänsten som fastställdes.

Frågan avgjordes genom en minoritetsåterremiss. En sådan kräver att minst en tredjedel, 17 av de totalt 51 ledamöterna i fullmäktige, röstar för en återremiss. 20 röster från S, NE och V avgjorde.

Anledningen till yrkandet var att alla nämnder inte blivit klara med den genomgång av taxor och avgifter som påbörjades 2018. Redan i februari beslutades därför att nämnderna skulle få mera tid, och slutligt beslut flyttades till december 2019. Genom återremissen kan fullmäktige i december besluta om ett samlat, färdigt förslag.