Vård- och omsorgsförvaltningen har lyckats hålla sin budget de första tre månaderna i år.

– Det känns väldigt bra och jag hoppas innerligt att vi lyckas behålla nollan, säger Solweig Sundblad (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

För 2018 fick förvaltningen en budgetökning med 6,5 procent (2,3 procent året före), det är också en anledning till att man lyckas hålla budgeten i år.

– Svårigheten är att vi inte vet i förväg vad som händer under året. Det kan plötsligt komma ett LSS-beslut som innebär en merkostnad på en miljon, säger Solweig Sundblad.

Under 2017 ökade kostnaderna för förvaltningen markant under andra halvåret. I september låg underskottet på 25 miljoner kronor, under oktober månad ökade det till 34 miljoner. Kostnadsökningen låg bland annat på hemtjänsten.

Beslut togs om att ta in en extern konsult för att genomlysa verksamheten och få en förklaring till det stora underskottet.

En slutrapport från konsulten kommer att lämnas senare i vår. En kortare redovisning av rapporten gjordes dock vid vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde.

Den visar bland annat att Enköping jämfört med liknande kommuner har en betydligt högre kostnad för äldreomsorgen. Omkring 60 miljoner mer än de sju kommuner man jämförts med.

– Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat. Det är samma antal brukare men de har fler timmar, vi måste se över vad det beror på, säger Solweig Sundblad.

En åtgärd kan exempelvis vara att genomföra tätare uppföljningar av brukarna och att se över förhållandet mellan beslutad tid och utförd tid.

Något som även skiljer Enköping från andra kommuner är att det finns mer förebyggande vård här.

– Till exempel träffpunkter och seniorgym. Det är inte lagstadgad verksamhet och finns inte i samma utsträckning i andra kommuner. Det är en avvägning vad man vill satsa på, säger Solweig Sundblad som är tveksam till nyttan i att dra in på den förebyggande verksamheten.

Enköping har även fler personer boende i omvårdnadsboenden än andra kommuner. Här finns jämförelsevis gott om platser i boenden.

– De som söker får plats snabbt. I länet har de andra kommunerna tre-fyra gånger längre kö än vi, konstaterar Solweig Sundblad.

Utifrån konsultrapporten ska förvaltningen se över verksamheten för att se vilka förändringar som kan göras för att förbättra budgeten.