Grillbys framtid lockade storpublik

Temat ”Grillby om tio år” lockade ett 60-tal Grillbybor till mötet med politiker och tjänstemän som Villberga hembygdsförening anordnade på onsdagskvällen.

9 maj 2019 16:00

Eric Österberg och Eva Wrede från föreningens grupp Samhällskontakt som ledde mötet och publiken tog upp även aktuella ämnen. Trafiksäkerhet var ett av dem, och det inbegrep då såväl effekterna av det planerade åkeriet vid Villbergabyvägen som en länge önskad cykelväg mellan Grillby och Skolsta och hastighetsregleringar inne i samhället.

De närvarande politikerna, Ulrika Ornbrant (C ), Anders Wikman (NE) och Jesper Englundh (S) gjorde tillsammans med tjänstemännen Patrik Holm, plan- och exploateringschef, och Gunilla Fröman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, sitt bästa för att förklara ansvarsfördelning mellan kommun, region och den statliga myndigheten Trafikverket.

– Det vi kan göra lokalt när det gäller Länsvägen och järnvägsbron, som är Trafikverkets ansvar, och cykelvägen är att gång på gång lyfta frågorna och fortsätta tjata, sade Ulrika Ornbrant.

Att tjat kan löna sig framhöll Anders Wikman och refererade till den likaledes länge önskade cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet som nu finns med i regiontrafikplanen.

Omedelbart gehör från inte bara publiken utan också från panelen fick Magnus Berneklint som presenterade en kartbild över hastighetsgränserna på gatorna i samhället:

– Vi kommer snart att få flagga på halv stång vid skolan om inget görs för att minska hastigheterna inne i samhället där så många barn rör sig, sade Magnus Berneklint och efterlyste inte bara 30-regleringar utan också andra fartdämpande åtgärder.

Gatorna inne i samhället råder kommunen över och Gunilla Fröman tog tacksamt emot kartan för fortsatt handläggning av trafikåtgärder.

Många frågor gällde detaljplanen för åkeriet, och svaren berörde bland annat vad kommunen kan göra i förhållande till privat äganderätt och till befintlig översiktsplan.

Grillby växer och barnen blir fler, när får vi en ny förskola här? undrade publiken, och fick svaret att beslut om ny förskola har fattats. På frågan hur blir det med nytt bibliotek blev svaren mera undvikande då Jesper Englundh hänvisade till lokalproblem och till bokbussen.

Visioner för Grillby saknades inte. Där ingick hyres- och trygghetsbostäder, mötesplatser för de som inte är intresserade av idrott och återkomst av distriktssköterska.

Politikerna förklarade samstämmigt att föreningens möte var välkommet och att man gärna ser att flera kransorter tar liknande initiativ, något Ekolsundsbor enligt uppgift redan börjat planera.

Villberga hembygdsförening

Bildades 1983 och anordnar bland annat nationaldags- och midsommarfiranden och studiecirklar. Den delar sedan förra året lokal med Enabygdsarkivet på Storgatan.

Hembygdsföreningen har nu bildat gruppen Samhällskontakt som man vill att ska vara en brygga mellan Grillbybor och kommunens politiker, med uppgift att förmedla information och synpunkter.

Mötet ”Grillby om tio år” var det första av flera somSamhällskontakt planerar att arrangera där Grillbybor ges möjlighet att ställa frågor och lämna förslag till kommunpolitiker och -tjänstemän.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille