Området husen ligger i är utpekat som särskilt värdefullt i den kulturhistoriska byggnadsinventering som fullmäktige beslutade om 2004, och får inte förvanskas.

I ett fall har färgen på fasaden ändrats och miljö- och byggnadsnämndens beslut innebär att fastighetsägaren ska återställa den ursprungliga tegelgula färgen. Vitesbeloppet som nämnden satt uppgår till 80 000 kronor.

I det andra fallet har husägarna dels målat om fasadfärgen, dels satt in ett fönster som går ned till golv och därmed tagit bort träpanelen under det ursprungliga fönstret. Ägarna har redan återställt färgen på fasaden, och beslutet gäller återställande av fönster och träpanel. Vitesbeloppet är satt till 40 000 kronor.